Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Budd-Daliadau Lles Addysg

Polisi a Threfniadau Darparu Prydau Bwyd a Lluniaeth Ysgafn

Efallai y gallwch hawlio cymorth ariannol neu Iwfansau i helpu gydag addysg eich plentyn. Mae'r paragraffau canlynol yn cyfeirio at yr amrediad o fudd-daliadau sydd ar gael i rieni sy'n cyfarfod y meini prawf.

Os dymunwch gael manylion pellach neu ffurflenni cais dylech ofyn yn ysgol eich plentyn neu gysylltu 'r Dysgu Gydol Oes, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, Ffn 01978 297489, email

Bydd yr Awdurdod yn sicrhau:-

Gellir cael manylion am y drefn o hawlio prydau ysgol am ddim gan Bennaeth yr ysgol ac fe ymdrinnir phob ymholiad yn gyfrinachol.

Bydd cyfleusterau ar gael ym mhob ysgol gynradd ac ysgol uwchradd i blant sy'n dymuno dod 'u prydau bwyd canol dydd eu hunain.

Deddf Addysg 1996 - Polisi Codi Tl a Pholisi Rhyddhad Rhag Talu

Mae Polisi llawn Codi Tl a Pholisi Rhyddhad Rhag Talu Corff Llywodraethol eich ysgol ar gael gan Bennaeth ysgol eich plentyn.

Polisi'r A.A.LL. Ar Ryddhad Rhag Talu

Y disgyblion sydd hawl i gael rhyddhad rhag talu yw'r rhai hynny y mae eu rhieni yn derbyn Ategiad Incwm neu Gredyd Teulu; neu Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Anabledd Gweithio ar sail incwm.

Y siwrneiau/ymweliadau ysgol a fyddai'n gymwys ar gyfer rhyddhad llawn rhag talu costau llety a chynhaliaeth yw'r rhai sydd: -

Ychwanegiadau Disgresiwn

Gall disgyblion sydd hawl i gael y rhyddhad statudol lleiaf gael eu gwahodd o dro i dro i gynrychioli eu hysgol neu'r A.A.Ll. ar gyfnewidiadau tramor neu gymryd rhan mewn cyrsiau maes neu anturiaethau arbennig. O dan yr amgylchiadau hynny mae'r A.A.Ll. yn bwriadu rhoi ystyriaeth ddisgresiwn i achosion unigol o'r fath.

Mae manylion am y drefn o hawlio rhyddhad ar gael gan Benaethiaid Ysgolion ac ymdrinnir ag ymholiadau yn gyfrinachol. Caiff ceisiadau trwy'r Pennaeth eu prosesu gan y Dysgu Gydol Oes, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, 01978 298991, Ebost: education@wrexham.gov.uk