Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diogelu Plant

Cyffredinol

Mae gan ysgolion ran bwysig wrth adnabod ac atgyfeirio achosion cam-drin honedig. Cyfrifoldeb yr ysgol unigol yw cynyddu ymwybyddiaeth a sicrhau bod staff yn cael hyfforddiant a chynefino priodol

Mae’n ddyletswydd ar yr Adran Dysgu a Chyflawniad i gadw golwg ar hyn yn y sefydliadau sy’n cael eu cynnal ganddo. Dyletswydd y Llywodraethwyr yw hynny mewn sefydliadau eraill, gan gynnwys Colegau ac Ysgolion a Gynhelir â Grant.

Dylai ysgolion a sefydliadau eraill fod â rhywun penodedig ar gyfer Amddiffyn Plant.

Dylai pawb sydd mewn cysylltiad â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, neu sy’n gweithio gyda hwy, fod wedi cael hyfforddiant amddiffyn plant i lefel gymesur â’u swyddogaeth a chyfrifoldebau.

Diffinio Cam-drin Plant

Mae plant yn cael eu cam-drin neu’n dioddef diffyg gofal pan fydd rhywun yn peri niwed, neu’n peidio â gweithredu i atal niwed. Fe all plant gael eu cam-drin mewn teulu neu mewn amgylchedd sefydliadol neu gymunedol, gan y rhai sy’n gyfarwydd iddynt neu, yn llai mynych, gan ddieithryn. Gall plant neu bobl ifanc hyd at 18 oed ddioddef camdriniaeth neu ddiffyg gofal a bod angen eu hamddiffyn trwy gynllun amddiffyn plant rhwng asiantaethau.

Ceir gweithdrefnau diogelu plant yn yr awdurdod hefyd a cheir manylion am y rhain isod.