Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Iechyd Plant

Pwrpas y Gwasanaeth Iechyd Plant yw sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle gorau posibl i ddysgu, heb amhariaeth oherwydd problemau iechyd. I wneud hyn, mae meddygon a nyrsys yn ymweld ag ysgolion i drefnu asesiadau iechyd i blant ac i wneud profion ar gyfer problemau glywed, gweld, tyfu, siarad a datblygiad cyffredinol fel bo problemau iechyd yn cael eu hadnabod yn gynnar. Maent hefyd yn cynghori rhieni ac athrawon fel y gellir deall goblygiadau problemau iechyd plentyn yn llawn a threfnir cymorth a chefnogaeth lle bydd angen.

Mae meddygon a nyrsys ysgol hefyd yn rhoi archwiliad llawn i blant oddeutu'r adeg y maent yn dechrau ysgol. Ar l hyn, maent yn trefnu archwiliadau pellach os yw'n ddymunol o ganlyniad i ganlyniadau arolwg meddygol blaenorol, os yw plentyn yn datblygu problemau newydd neu os yw rhieni neu athrawon yn poeni bod rhywbeth o'i le; anogir rhieni i fod yn bresennol yn yr archwiliadau hyn.

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Plant hefyd yn sicrhau bod plant yn cael eu gwrth-heintio'n llawn i'w diogelu rhag clefydau heintus difrifol. Lle'n angenrheidiol, cyngir gwrth-heintio mewn clinigau lleol neu mewn ysgolion.

Ariannir y gwasanaeth gan yr Awdurdod Iechyd.