Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Polisi Derbyniadau Ysgolion

Cyfrifoldeb dros Dderbyn

Bydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol, fel yr Awdurdod Lleol (ALl), yn gyfrifol am bennu'r meini prawf a threfniadau derbyn, ac am dderbyn plant i bob ysgol gynradd, uwchradd ac arbennig, ac ysgolion a reolir yn wirfoddol o fewn y sir. Bydd yr ALl yn ymgynghori’n flynyddol â chyrff llywodraethol ysgolion ac Awdurdodau Addysg yr Esgobaethau mewn perthynas â meini prawf derbyn.

Bydd cyrff llywodraethol Ysgolion Sefydledig ac Ysgolion a Gynorthwyir yn gyfrifol am bennu eu meini prawf a threfniadau derbyn ac am dderbyn plant i bob ysgol o'r fath. Bydd yr ALl yn ymgynghori ac yn cydweithredu â’r cyrff llywodraethol ac Awdurdodau Addysg yr Esgobaethau parthed derbyniadau.

Hanfodion y Polisi

Bydd yr ALl yn cydymffurfio â gofynion statudol ac yn cydnabod yn llawn ddewis cyntaf rhieni, ac yn achos derbyn i’r chweched dosbarth i ddewis a fynegir gan berson ifanc, yng nghyd-destun ei ddyletswydd i sicrhau darpariaeth addysg effeithlon a defnydd effeithlon o adnoddau addysg.

Ni fydd yr ALl yn gwrthod ymgeiswyr ar gyfer ysgol arbennig oni bai bod yr ysgol honno eisoes wedi cyrraedd ei nifer derbyn, sef y nifer y gall unrhyw ysgol ei dderbyn mewn un grwp blwyddyn.

Bydd yr ALl yn derbyn hyd at nifer derbyn pob ysgol, neu hyd at nifer uwch y cytunwyd arno rhwng y Fwrdeistref Sirol ac unrhyw gorff llywodraethol arbennig. Yr unig bryd y gwna'r ALl dderbyn mwy na'r nifer derbyn safonol o ddisgyblion i ysgol yw pan fernir na fydd hynny'n niweidiol i addysg effeithiol neu i ddefnydd effeithiol o adnoddau.

Pennir nifer derbyn pob ysgol yn unol â'r gofynion statudol priodol. (Gwelir gwybodaeth am y nifer safonol ar gyfer pob ysgol yn y Canllaw Rhieni, Gwarcheidwaid a Gofalwyr i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam’).

Polisïau Derbyn Ysgolion Cymorthedig

Mae Polisïau Derbyn Ysgolion Sefydledig ac Ysgolion a Gynorthwyir yn cael eu cyhoeddi yn y 'Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam'

Ffurflen Wybodaeth Atodol Ar Gyfer Ysgolion Gwirfoddol A Gynorthwyir Gan Yr Eglwys

Ysgol Bronington a Gynorthwyir yn Wirfoddol gan yr Eglwys yng Nghymru

Ysgol Gymorthedig Wirfoddol Madras (Yr Eglwys yng Nghymru)

Ysgol Gynradd y Santes Fair a Gynorthwyir gan yr Eglwys yng Nghymru, Brymbo

Ysgol Gynradd y Santes Fair, Rhiwabon

Ysgol Gynradd Babyddol y Santes Anne

Ysgol Gynradd Gymorthedig Y Mwynglawdd

Ysgol Maelor, Llannerch Banna

Owrtyn, Ysgol y Santes Fair a Gynorthwyir gan yr Eglwys yng Nghymru

Ysgol Sant Paul A Gynorthwyir Yn Wirfoddol, Is-Coed

Sgol Yr Holl Saint Yr Eglwys yng Nghymru

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, Wrecsam

Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff

Ysgol Sant Chad Yr Eglwys yng Nghymru, Hanmer