Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Meini Prawf Derbyniadau

Bydd yr Awdurdod Addysg Lleol (ALl) yn cadw at ei ddyletswydd i sicrhau darpariaeth addysg effeithlon a defnydd effeithlon o adnoddau. Wrth wneud hyn, bydd yr A.A.Ll. yn rhoi ystyriaeth i'r holl adnoddau, gan gynnwys yr adeiladau a'r staff sydd ar gael i bob ysgol ac unrhyw gyfyngiadau o orfodir gan drefniadaeth a chwricwlwm yr ysgol. Bydd hefyd yn ystyried yr oblygiadau i'r Awdurdod o ran adnoddau a'r effaith ar bolisau addysg eraill.

Mae meini prawf yr ALl ar gyfer derbyniadau i ysgolion yn ddibynnol ar:

Meini Prawf Gormod o Geisiadau

Wrth ystyried dewis y rhieni, defnyddir y meini prawf oni bai fod yr ALl wedi cytuno gyda chorff llywodraethol unigol ar drefn blaenoriaeth wahanol fel y cyhoeddwyd ym mhrosbectws yr ysgol. Lle mae mwy o rieni wedi mynegi dewis ar gyfer ysgol mewn blwyddyn benodol nag y mae lle ar eu cyfer defnyddir y meini prawf canlynol yn y drefn a nodir:

Plant sy’n Derbyn Gofal

Ystyrir ‘Plentyn sy’n Derbyn Gofal’ yn un ‘y gofelir amdano’ gan Awdurdod Lleol yn unol ag Adran 22 y Ddeddf Plant. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dilyn rheoliadau a osodir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau y caiff buddiannau’r plant sydd fwyaf agored i niwed eu diogelu. Caiff y plant hyn flaenoriaeth o ran y meini prawf ar gyfer gormod o geisiadau, gan gynnwys ceisiadau y tu allan i’r cyfnod derbyn arferol. Dylid cyflwyno cais ar ran Plant sy’n Derbyn Gofal gan y rhiant corfforaethol perthnasol.

Cyfyngu ar Faint Dosbarthiadau Babanod

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru, fel yr amlinellir yn Rheoliadau Addysg (Maint Dosbarthiadau Babanod) (Cymru) (Diwygio) 2009, wedi ymrwymo i sicrhau na fydd unrhyw blentyn rhwng 5, 6 a 7 oed mewn dosbarth o fwy na 30 o ddisgyblion i bob athro cymwysedig. Mae’r cyfyngiad statudol ar faint dosbarthiadau babanod yn berthnasol i ddosbarthiadau derbyn, blwyddyn 1 a blwyddyn 2.

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth am bolisi a gweithdrefnau derbyn ysgolion cliciwch ar y ddolen i Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam.