Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strategaeth Reoli’r Drysorfa 2017-18

Mae Rheoli’r Drysorfa’n golygu rheoli llifau arian y sefydliad, ei drafodion bancio, y farchnad arian a’r farchnad gyfalaf; rheoli’r peryglon cysylltiedig â’r gweithgareddau hynny’r effeithiol; a mynd ar drywydd perfformiad eithaf sy’n gyson â’r peryglon hynny.

Mae Cod Ymarfer y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar gyfer Rheoli’r Drysorfa mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn gofyn bod awdurdodau lleol yn pennu Datganiad Strategaeth Rheoli’r Drysorfa. Mae’r datganiad hwn hefyd yn ymgorffori’r Strategaeth Fuddsoddi. Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn cwmpasu’r strategaeth gyllido a buddsoddi am y flwyddyn ariannol a ddaw.

Ffurfiwyd y ddogfen o’r adrannau canlynol: