Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

TAC (Cyflawni Newid Gyda'n Gilydd)

Beth yw TAC?

Mae proses TAC (Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd) yn ffordd o drefnu a chydlynu cymorth ychwanegol ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed a’u teuluoedd, sydd â nifer o wahanol anghenion ychwanegol sy’n gofyn am gymorth ataliol.

Pwy sy’n Cychwyn y TAC?

Gall unrhyw un sy’n gweithio gyda phlentyn, person ifanc neu eu teuluoedd gychwyn y TAC, e.e. Athro/Athrawes, Gweithiwr Cymdeithasol Addysg, Nyrs Ysgol, Gweithiwr Ieuenctid, Cwnselydd, Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, Hawliau Lles ac ati.

Gall person ifanc neu riant hefyd ofyn am TAC eu hunain drwy gysylltu'n uniongyrchol â’r Tîm Cymorth TAC.

Sut mae Cyflawni Newid gyda’n Gilydd (TAC) yn gweithio?

Bydd angen i’r sawl sydd wedi trafod y broses TAC gyda’r teulu/unigolyn gael eu caniatâd i lenwi Ffurflen Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF). Bydd hon yn amlygu’r meysydd lle gallant fod angen rhywfaint o gymorth ychwanegol.

Ar ôl llenwi’r ffurflen JAFF ac iddi gael ei derbyn gan y Tîm TAC, bydd Swyddog TAC yn cael ei glustnodi fel prif bwynt cyswllt i’r teulu/unigolyn.

Bydd y Swyddog TAC, y teulu/yr unigolyn a’r holl ymarferwyr sy’n gweithio gyda hwy yn cyfarfod ac yn dod yn rhan o Dîm TAC.

Y Cyfarfodydd TAC

Caiff cyfarfodydd TAC eu cadeirio naill ai gan y Cydlynydd TAC neu'r Swyddog TAC. Ni fydd y cyfarfod TAC yn cael ei gynnal os na all y teulu/yr unigolyn fynychu, a chaiff ei aildrefnu ar adeg fwy cyfleus iddynt. Cynhelir trafodaeth ynglŷn â’r cymorth ychwanegol y gellir ei gynnig i’r teulu/unigolyn.

Ar ddiwedd y cyfarfod, gofynnir i bawb a ydynt yn cytuno â’r penderfyniadau a wnaed, yna bydd cynllun gweithredu yn cael ei lunio i weld pwy fydd yn gwneud beth i gefnogi’r teulu, a bydd hwn yn cael ei lofnodi. Caiff y cynllun gweithredu ei adolygu mewn cyfarfodydd pellach.

Dyma rai dyfyniadau am TAC o’r Diwrnod Lansio

Sylwadau’r Rhieni (Tad)

Eglurodd A i’r grŵp y cychwynnwyd TAC ar gyfer ei fab, B. Roeddent wedi bod yn cael trafferth gydag ymddygiad B ers 9 mlynedd, ac o'r diwedd, canfuwyd bod ADHD arno. Roedd B yn cael trafferth cymdeithasu a gwneud ffrindiau a chafodd ei wahardd o'r ysgol oherwydd ei ymddygiad.

Ers cychwyn y TAC, mae B wedi mynychu cynlluniau chwarae dan oruchwyliaeth ac mae’n gweithio gyda gweithiwr cymorth TAC, sy’n ymweld unwaith yr wythnos i gefnogi’r teulu ac i gynnal sesiynau un i un gyda B.

Roedd ar A a B ill dau angen cymorth ychwanegol gan fod yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd ac wedi arwain at i A ddioddef gwaeledd nerfol. Mae pethau wedi gwella cymaint i’r teulu. Mae A bellach yn mynd i’r coleg i ddysgu darllen ac ysgrifennu ac yn mynd i’r gampfa. Mae ei berthynas gyda B yn well ac maent yn dysgu sut i fynegi eu hemosiynau.

Mae B wedi cael lle yn yr uned dyslecsia yn yr ysgol, ac mae’n cael cymorth ychwanegol.

Dyfyniadau gan Riant (Mam)

‘Mae TAC wedi bod yn wych – mae wedi helpu gydag addysg D ac wedi bod yn gymorth mawr i fy ngŵr.

Mae gennym weithiwr teulu sy’n mynd â D allan ac yn lleihau’r pwysau ar y teulu.

Gyda chymorth y Cydlynydd TAC, fe gawsom ddiagnosis i D gan CAMHS ac os na fyddai hynny wedi digwydd, byddai pawb yn dal i feddwl am D fel yr ‘hogyn drwg’. Mae ein Cydlynydd TAC wedi bod yn anhygoel; does dim yn ormod o drafferth iddi ac mae’n dal i fod yn gymorth cyson.

Gallaf wastad gysylltu â’r Tîm gydag unrhyw broblemau, ac maent yn siŵr o ateb unrhyw gwestiynau.'

Sylwadau’r Rhieni

Gwnaeth yr ysgol atgyfeiriad i TAC oherwydd bod apwyntiadau meddygol rheolaidd yn cael eu colli ac oherwydd ofnau cychwynnol Mam y byddai'r gwasanaethau cymdeithasol yn ymyrryd. Llwyddodd cydweithio â’r tîm TAC i fagu hyder Mam o ran yr hyn yr oedd yn ei ystyried yn rhwystrau iddi. Cafodd Mam gefnogaeth 1:1 gan Cefnogi Pobl mewn perthynas â diet a threfnau arferol, a ddaeth i ben pan oedd Mam wedi magu diogon o hyder yn ei gallu i reoli, ac mae wedi gwneud cynnydd ardderchog. Teimla Mam bod TAC wedi rhoi'r sicrwydd a'r penderfyniad iddi lwyddo fel rhiant, a theimla bod goleuni i’w weld ym mhen draw’r twnnel.

Sylwadau Gwerthuso

Cyswllt Teulu

‘Roedd y broses TAC yn fuddiol iawn i’r teulu, o ran cael Cydlynydd gwybodus ond diduedd i hwyluso’r broses.’

‘Mae’n galluogi llawer gwell cydlynu a chyfathrebu rhwng asiantaethau fyddai ddim yn ymwybodol o’i gilydd fel arall.’

‘Ymddengys ei fod wedi rhoi llawer iawn o gymorth ac arweiniad i’r rhiant, a chyfle rheolaidd i rannu pryderon a llwyddiannau.’

Tîm Cymorth TAC

Mae Tîm Cymorth TAC yn cynnwys:

Os hoffech chi ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cymorth TAC ar 01978 295385.