Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Amddiffyn Oedolion (POVA)

Bydd unrhyw gŵyn sy'n codi pryderon am amddiffyn oedolyn agored i niwed yn cael ei ystyried dan y Polisi a Gweithdrefnau Interim Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed rhag Camdriniaeth, nid Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol. Os digwydd hyn, byddwch yn cael eich hysbysu gan yr Adran ac yn cael gwybodaeth am yr hyn sydd ynghlwm a'r broses hon.

Ystyr oedolyn sy’n agored i niwed yw unigolyn 18 oed neu hŷn y gallai fod angen gofal cymunedol arno oherwydd anabledd, ei oedran neu salwch ac sydd, o bosibl, yn methu â gofalu am ei hun neu’n methu ag atal ei hun rhag cael ei niweidio neu atal pobl rhag camfanteisio arno.

Efallai eich bod wedi gwneud atgyfeiriad eich hun (pan amheuir bod oedolyn yn cael ei gam-drin) neu wedi cael eich atgyfeirio oherwydd rhywbeth y gellid ei ystyried yn gamdriniaeth neu esgeulustod.

Mae dyletswydd arnom i ystyried pob atgyfeiriad a, lle bo angen, fynd i’r afael â’r sefyllfa dan y broses Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed (POVA).
  
Beth yw ystyr cam-drin oedolyn?
Gall pobl gael eu cam-drin mewn sawl ffordd:

Gall unrhyw un y mae rhywun yn ymddiried ynddo ei gam-drin – perthynas, ffrind, gweithiwr cyflogedig neu wirfoddolwr.

Dyma'r trefniadau llawn:

Cwynion Amddiffyn Oedolion

Bydd unrhyw gŵyn sy'n codi pryderon am amddiffyn oedolyn agored i niwed yn cael ei ystyried dan y Polisi a Gweithdrefnau Interim Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed rhag Camdriniaeth, nid Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol. Os digwydd hyn, byddwch yn cael eich hysbysu gan yr Adran ac yn cael gwybodaeth am yr hyn sydd ynghlwm a'r broses hon.