Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adran Gofal Cymdeithasol – Gwybodaeth am Reoli Perfformiad

Mae’r Adran Gofal Cymdeithasol yn parhau i wella’r prosesau ymgynghori ac ymglymiad gyda dinasyddion, defnyddwyr y gwasanaeth a gofalwyr. Cefnogir y gwaith hwn gan yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a’u rhaglen ‘Getting Engaged’. Dechreuodd y rhaglen waith hon 12 mis yn ôl yn rhannol gan Gynghorau yn cydnabod y gallai defnyddwyr a gofalwyr eu gwasanaeth fod yn gryfach wrth iddynt gasglu tystiolaeth ar gyfer eu Hadroddiad Blynyddol cyntaf am Wasanaethau Cymdeithasol. Yn dilyn gwybodaeth grŵp cyfeirio arbenigol a gweithgor, cytunwyd ar y rhaglen waith.

Cytunwyd i:

Mae’r adran Gofal Cymdeithasol yn ystyried y datblygiadau hyn wrth iddynt ailysgrifennu eu Strategaeth Rhanddeiliaid ac Ymglymiad sydd i’w chyhoeddi ym mis Mawrth 2011. Prif ffocws y strategaeth newydd a’r cynllun gweithredu atodol yw gwneud gwell defnydd o’r wybodaeth a dderbyniwn gan bobl am y gwasanaethau maent yn eu dymuno neu eisoes yn eu derbyn a’u defnyddio i arwain sut mae gwasanaethau yn datblygu yn y dyfodol. Gellir gweld y strategaeth bresennol drwy ddewis y ddolen isod:

Rydym hefyd yn casglu atborth gan bobl sy’n derbyn gwasanaethau gofal cartref neu sy’n byw mewn cartrefi gofal er enghraifft. Defnyddir y wybodaeth hon i farnu pa mor dda mae darparwr y gwasanaethau drwy ei defnyddio ochr yn ochr â gwybodaeth mewn cwynion, gwybodaeth diogelu, adroddiadau gan Arolygaeth Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Cymru (CSSIW) a’n gweithgareddau monitro ein hunain. Rydym yn ystyried atborth gan ddefnyddwyr y gwasanaeth a’u gofalwyr neu deuluoedd yn bwysig iawn ac yn eu hannog i ddefnyddio’r gwasanaethau ar-lein i’r eithaf.

Ar lefel y gwasanaeth mae Penaethiaid y Gwasanaeth hefyd yn gwella sut y byddant yn derbyn ac yn defnyddio gwybodaeth mewn atborth. Mae’r Tîm Amhariad Corfforol, Synhwyrol neu Niwrolegol yn arwain y ffordd yn y gwaith hwn drwy ystyried nid yn unig atborth mesuradwy ond hefyd y sylwadau a wna pobl mewn ffurflenni atborth. Mae sylwadau o’r fath yn rhoi data gwerthfawr a ddefnyddir i roi gwybod sut y dylid gwella’r gwasanaeth.

Er mwyn rhoi atborth i bobl am eu sylwadau a sut rydym yn eu defnyddio, rydym wedi llunio cylchlythyrau rheolaidd. Unwaith eto, croesewir sylwadau ar ddefnyddioldeb y cylchlythyrau hyn ac awgrymiadau i’w gwella.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, a'r Cynllun Busnes Cysylltiedig

Bob blwyddyn mae Cyngor Wrecsam yn cyhoeddi Adroddiad y Cyfarwyddwyr.  Rhan allweddol o’r gwaith o’i ysgrifennu ydi cysylltu â’r bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, a’u gofalwyr, er mwyn clywed eu barn.  Rydyn ni’n eich gwahodd i anfon eich sylwadau drwy ddilyn y cyswllt yma.

Cysylltiadau Defnyddiol