Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adran Gofal Cymdeithasol - Pobl Hŷn

Mae Pobl Hŷn yn defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ond maen nhw’n gwneud mwy na hynny.  Mae ganddyn nhw alluoedd a phrofiadau, a theuluoedd a chyfeillion, ac maen nhw’n medru cyfrannu’n sylweddol i’w cymunedau.  Ymhlith y pethau maen nhw’n eu cynnig yw ymaelodi â, neu redeg, clybiau a chyrff gwirfoddol lleol.  Hefyd mae llawer ohonyn nhw’n gofalu am bobl eraill.

Mae Dewis, Urddas a Pharch yn bwysig i Bobl Hŷn, hyd yn oed wrth iddyn nhw orfod dibynnu’n gynyddol ar eraill mewn rhai ffyrdd.  Mae cysylltiadau cymdeithasol yn bwysig wrth gynnal iechyd, hapusrwydd a bodlondeb ac yn medru lleihau’r galw am wasanaethau.

Mae Wrecsam wedi cyhoeddi Siarter Urddas Mewn Gofal ar gyfer Pobl Hŷn.  Bwriad y siarter yw cynyddu’r ymwybyddiaeth o Urddas Mewn Gofal , ac i roi gwybod i Bobl Hŷn am eu hawliau er mwyn eu galluogi i benderfynu ar sail gwybodaeth ynglŷn â’r gwasanaethau maen nhw’n eu defnyddio.  Cliciwch ar y ddolen gyswllt islaw er mwyn dysgu mwy am Siarter Urddas Mewn Gofal Wrecsam, i ymgeisio i fod yn Eiriolwr Urddas Mewn Gofal neu i gyfrannu at Rwydwaith Urddas Mewn Gofal.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’i bartneriaid yn ymrwymo i sicrhau fod gan bob un o Bobl Hŷn Wrecsam y cyfle i fod mor iachus, annibynnol, hapus a bodlon â phosib.  Amcan ein timoedd yw darparu neu drefnu gofal canolraddol er mwyn rhwystro Pobl Hŷn rhag gorfod mynd i’r ysbyty heb reswm (sy’n digwydd yn aml mewn argyfwng), rhag aros yn yr ysbyty am ormod o amser a rhag cael eu hanfon i gartref gofal heb fod angen.

Mi fydd pob Person Hŷn sydd angen cymorth yn ôl yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion yn derbyn asesiad dwys, yn rhad ac am ddim a thros gyfnod o chwe wythnos gan ein Tîm Ail-alluogi.  Gwaith y tîm yma yw cynorthwyo oedolion i ymdopi’n annibynnol yn eu cartrefi ar ôl cyfnod o salwch neu anabledd, neu os yw amgylchiadau eu bywydau wedi newid yn sylweddol.

Adroddiad Ymgysylltu â Phobl Hŷn sy’n Gwsmeriaid

Os byddwch chi’n dweud eich dweud wrthym a sôn wrthym am y profiadau a gawsoch, gallwch chi gynorthwyo i wella’r gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn yn eich cymuned leol.  Dyma ichi enghreifftiau o’r hyn y gwnaethoch ei ddweud am y gwasanaethau yr ydych yn eu cael, a’r hyn yr ydym wedi’i wneud i wella pethau yn sgil hynny.

Gwybodaeth Bellach