Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

1000 o Ddiwrnodau Cyntaf

1000 o ddiwrnodau cyntaf “Bydd pob plentyn a aned yng Nghymru yn cael y dechrau gorau mewn bywyd”.

Mae’r prosiect 1000 o ddiwrnodau cyntaf yn Wrecsam yn rhaglen aml bartner ar y cyd sydd â chynrychiolwyr o Iechyd, Iechyd Cyhoeddus, Awdurdod Lleol a sefydliadau Trydydd Sector. Mae’r rhaglen yn ceisio cyflawni’r tri chanlyniad a ganlyn yn ystod 1000 diwrnod cyntaf eu bywyd, o’u cenhedlu hyd at eu pen-blwydd yn ddwy oed:

Mae’r rhain i gyd wedi’u tanategu gan ymrwymiad i leihau anghydraddoldeb rhwng grwpiau cymdeithasol.

Mae’r rhaglen wedi'i nodi fel blaenoriaeth gan gynllun amlasiantaeth Cymru Well Wales (a elwir yn flaenorol yn Unedig i Wella Iechyd) ac mae’n ceisio cynnwys prosiectau gwella cyfredol yn ogystal ag ysgogi a chefnogi rhanddeiliaid eraill i ymuno a chyfrannu.

Mae prosiect Wrecsam yn rhan o’r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ac mae’n canolbwyntio ar y cam beichiogrwydd ar hyn o bryd. Mae amcanion y prosiect yn cynnwys cofrestru yn gynnar gyda'r Gwasanaeth Bydwragedd, asesiad cyfannol o anghenion, llwybrau atgyfeirio clir a chefnogaeth ataliol dda.

Mae Wrecsam wedi cytuno ar y pedwar maes canlyniad a ganlyn i ganolbwyntio eu gwaith, gyda grŵp tasg a gorffen ar gyfer bob un:

Grŵp 1: Cofrestru

Grŵp 2: Asesiadau

Grŵp 3: Rhannu Gwybodaeth

Grŵp 4: Cefnogaeth

Mae gan Wrecsam Swyddog Prosiect 1000 o Ddiwrnodau Cyntaf. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth yn ymwneud â’r 1000 o Ddiwrnodau Cyntaf, cysylltwch ar 01978 295376 neu ebost fis@wrexham.gov.uk.