Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adran Gofal Cymdeithasol – Gwasanaeth Dyletswydd Argyfwng

Caiff Gwasanaeth Dyletswydd Argyfwng y Gwasanaethau Cymdeithasol ei ddarparu gan y Tîm Dyletswydd Argyfwng (TDA) a'i nod yw darparu ymateb gwaith cymdeithasol o ansawdd uchel i argyfyngau sy'n digwydd y tu allan i oriau agor arferol swyddfa. Mae’r tîm yn darparu gwasanaeth i bobl (boed yn blant neu’n oedolion) sydd mewn argyfwng ac sy’n byw yn Sir Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

Dealla’r tîm y gallech fod mewn sefyllfa lle y teimlwch yn bryderus a’i fod yn argyfwng. Gwnawn bob amser wrando’n ofalus mewn modd sensitif ond wnawn ni ond cymryd camau brys e.e. ymweld â chi – os teimlwn eich bod chi, neu’r unigolyn yr ydych yn ffonio ar eu rhan mewn perygl mawr.

Pwy all ddefnyddio’r gwasanaeth?

Mae’r Tîm Dyletswydd Argyfwng yn darparu gwasanaeth gwaith cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa arferol i unrhyw un sy’n byw yn Sir Ddinbych, Wrecsam neu Sir y Fflint sy’n bryderus am eu hunain neu rywun arall y tybiant y gall y Gwasanaethau Cymdeithasol eu cynorthwyo. Gallwn helpu plant, pobl ifanc, teuluoedd, pobl sydd ag anghenion iechyd meddwl, yr henoed, pobl sydd ag anableddau a gofalwyr.

Beth ydym yn ei wneud?

Gall gweithiwr cymdeithasol o’r Tîm Dyletswydd Argyfwng gwblhau asesiad o’ch anghenion. Gwneir y cam cyntaf hwn ar y ffôn. Gwnawn roi cyngor, arweiniad a chefnogaeth i sicrhau bod y sefyllfa’n ddiogel tan y diwrnod gwaith nesaf pan fydd y gwasanaethau dydd arferol ar gael. Cydweithiwn yn agos ag asiantaethau eraill all gynorthwyo mewn sefyllfaoedd argyfwng megis yr adrannau tai, yr heddlu, meddygon teulu ac ysbytai.

O dro i dro byddwn yn ymweld â chi gartref. Gallai hyn ddigwydd petai:

Os yw pob aelod o’r Tîm yn brysur efallai y bydd oedi, ond rhoddir gwybod i chi am hyn bob amser tra byddwch chi ar y ffôn ac efallai y bydd yn rhaid i ni eich ffonio yn ôl.

Sefyllfaoedd lle na allwn helpu

Nid yw’r Gwasanaeth Dyletswydd Argyfwng ar gael ym mhob un sefyllfa ac mae’n rhaid i’r tîm flaenoriaethu pwy mae’n ei gynorthwyo. Os teimlwn nad oes ange n ymweliad, gallwn roi manylion cyswllt gwasanaeth arall I chi, neu’ch atgyfeirio at ein gwasanaethau dydd.

Sut i gysylltu â ni

Mae’r Tîm Dyletswydd Argyfwng ar gael:

Dydd Llun – Dydd Iau 5pm i 8.30am

Penwythnosau o 4.30pm ddydd Gwener hyd 8.30am dydd Llun (drwy’r dydd, dydd Sadwrn a dydd Sul) a Gwyliau’r Banc.

Ffôn: 0345 053 3116 (cyfradd leol)