Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pryderu am blentyn?

Os ydych chi'n gwybod am blentyn sydd mewn perygl o gael ei gam-drin neu sy’n cael ei gam-drin, mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i'r Cyngor. Ffoniwch Gofal Cymdeithasol Plant cyn gynted ag y bo modd er mwyn rhannu eich pryderon.

Yn ystod oriau swyddfa arferol, gallwch gysylltu ag Un Pwynt Mynediad (SPOA) ar 01978 292039. Gallwch gysylltu â’r Tîm Dyletswydd Brys y Tu Allan i Oriau ar 0345 053 3116.

Os yw'r plentyn mewn perygl uniongyrchol, dylech ffonio'r Heddlu yn syth ar 999.