Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gofal Cymdeithasol Plant

Mae’r Adran Gofal Cymdeithasol Plant yn darparu amrywiaeth o ofal cymdeithasol a gwasanaethau ymyrraeth cynnar i helpu a chefnogi teuluoedd â phlant yn Wrecsam ac yn cynnig nifer o ymyriadau er mwyn helpu i wella lles plant a theuluoedd sy’n ymofyn gofal a chefnogaeth, gan gynnwys:

Cyngor i unrhyw un sy’n pryderu am blentyn

Os oes gennych unrhyw bryderon bod plentyn mewn perygl o gael eu niweidio neu eu cam-drin, mae’n hynod bwysig eich bod yn rhoi gwybod i'r Awdurdod Lleol. Ffoniwch Un Pwynt Mynediad (Gofal Cymdeithasol Plant) mor fuan â phosibl ar 01978 292039. Gellir cysylltu â’r Tîm Dyletswydd Argyfwng Allan o Oriau ar 0345 053 3116.

Os yw’r plentyn mewn perygl uniongyrchol dylid ffonio’r Heddlu yn syth ar 999.

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

Mae’n ddyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i deuluoedd yn ardal Wrecsam. Gall teuluoedd gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam am wybodaeth, cyngor a chymorth ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys:

Mae Dewis Cymru (cyswllt allanol) yn adnodd ar-lein i bob sector ac yn ‘gyfeiriadur gwasanaethau’ sy’n anelu i ddarparu gwybodaeth am sut y gall pobl gynnal neu wella eu lles, a gwybodaeth am sefydliadau lleol sy’n gallu eu helpu.

Timau Gofal Cymdeithasol Eraill

Mae’r Adran Gofal Cymdeithasol i Blant hefyd yn gweithio â phlant a theuluoedd sy’n wynebu heriau gan gynnwys anabledd, tlodi, camddefnyddio sylweddau, cam-drin domestig, iechyd meddwl a llawer mwy.

Os oes gennych unrhyw bryderon bod plentyn mewn perygl o gael eu niweidio neu eu cam-drin, ffoniwch Un Pwynt Mynediad (Gofal Cymdeithasol Plant) mor gynnar â phosibl ar 01978 292039. Am ymholiadau allan o oriau, ffoniwch 0345 053 3116 os gwelwch yn dda.