Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tâl Aelodau

Mae Cyfansoddiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn nodi sut mae’r Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau a’r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod y rhain yn effeithlon, yn eglur ac yn atebol i bobl leol.

Mae Rhan 6 o’r cyfansoddiad yn ymwneud ag aelodau etholedig ac mae’n diffinio’r meini prawf ar gyfer hawlio treuliau yn glir. Mae’r rheolau’n llym. Cyhoeddir nodiadau cyfarwyddo i’r holl aelodau etholedig.

Teithio

Bydd yr Awdurdod hwn yn parhau i ddefnyddio gwasanaeth clwb Teithio Busnes.

Bydd y Clwb Teithio’n trefnu’r holl anghenion teithio a llety ar gyfer Aelodau Etholedig. Bydd hyn yn darparu dull cyson ar draws yr Awdurdod a bydd yn sicrhau bod y TAW ar bob cyfrif sy’n ymwneud â llety’n gallu cael ei adhawlio.

Bydd yr holl drefniadau ar gyfer teithio / llety yn cael eu gwneud gan y Gwasanaeth Aelodau, a dim ond dan amgylchiadau eithriadol y bydd yn ofynnol i Aelodau gyflwyno hawliadau unigol am ad-daliad.

(a)  Yr Hyn Y Gallwch Hawlio Amdano

(i) Teithio i gyfarfodydd y Cyngor gan gynnwys y Bwrdd Gweithredol, pwyllgorau, is-bwyllgorau, panelau a gweithgorau.

(ii) Teithio i gyflawni dyletswyddau cymeradwy

(iii) Teithio i gyfarfodydd ac ati (gan gynnwys cyfarfodydd gyda Swyddogion) sy’n ymwneud â’r cyfrifoldebau arbennig hynny yr ydych yn cael cydnabyddiaeth ariannol cyfrifoldeb arbennig am eu cyflawni.

(iv) Teithio i gynadleddau a gymeradwywyd yn unol â dirprwyaethau 23 a 24 y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid sydd wedi’u cynnwys yn Nhabl 5, Rhan 3 yng Nghyfansoddiad y Cyngor (Cyfrifoldeb am Swyddogaethau) mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd a’r Dirprwy Arweinydd. Mewn achosion lle mae’r Arweinydd neu’r Dirprwy Arweinydd yn bwriadu mynd i’r gynhadledd byddir yn ymgynghori â’r Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad a Llywodraethu.

Mewn perthynas â (ii) a (iii) uchod, dylai penderfyniadau ynghylch teithio, arosiadau dros nos a threuliau eraill (gweler trosodd) gael eu gwneud yn unol â’r protocol yn Atodiad 3.

(b) Yr Hyn Y Gallwch Ei Hawlio (Teithio)

Pwrpas treuliau teithio yw ad-dalu costau a ysgwyddwyd mewn gwirionedd. Os nad yw eich taith wedi costio unrhyw beth i chi, er enghraifft am eich bod wedi teithio yng ngherbyd rhywun arall neu wedi cael cludiant am ddim, yna ni allwch hawlio. Rydych yn tystio i chi dalu’r treuliau a hawlir. Gallwch hawlio’r canlynol:

  1. Tocyn bws.
  2. Tocyn trên – costau dosbarth safonol a chostau cadw seddi os yw hynny’n berthnasol. (Gellir defnyddio/hawlio costau dosbarth cyntaf dim ond os cafodd hynny ei gymeradwyo ymlaen llaw gan y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid neu os cafodd ei gymeradwyo gan gorff allanol yr ydych yn ei gynrychioli ac a fydd yn rhoi ad-daliad llawn i’r Cyngor).
  3. Milltiroedd car.  (Sylwer: Disgwylir i Aelodau deithio gyda swyddogion neu Aelodau eraill pryd bynnag y bo’n bosib).  Telir treuliau milltiroedd car y tu allan i ardal y Fwrdeistref Sirol dim ond pan fo’n amlwg nad oedd cludiant cyhoeddus yn ddewis dichonadwy neu lle byddai teithio mewn car yn osgoi’r angen i aros dros nos. Gall Aelodau ddewis defnyddio cludiant heblaw cludiant cyhoeddus ond pris tocyn trên fydd yn cael ei dalu ni waeth pa ddull cludiant a ddefnyddiwyd. 
    (Gweler Atodiad 2 am y cyfraddau cyfredol).
  4. Tâl am deithio mewn tacsi ond dim ond mewn achosion brys lle nad oes cludiant cyhoeddus ar gael yn rhesymol.
  5. Tocyn awyren ond dim ond os cafodd hynny ei gymeradwyo ymlaen llaw gan y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid ar sail arbediad amser sylweddol neu am fod brys. (Sylwer: nid yw hyn yn berthnasol i deithio dramor – gweler yr adran ar wahân).

Cynhaliaeth

(a) Yr Hyn Y Gallwch Hawlio Amdano

Cynhaliaeth dydd – Y Tu Allan i Ardal y Fwrdeistref Sirol (gweler Atodiad 2 am y gyfradd)

Cynhaliaeth dros nos - mae’r gyfradd uchaf (gweler Atodiad 2) yn ymorol am ad-dalu costau llety, prydau bwyd a threuliau eraill mewn cyfnod o 24 awr.

Dylid hawlio am arosiadau dros nos dim ond lle byddai’n afresymol teithio a dychwelyd ar yr un dydd neu mewn llai o ddiwrnodau nag yr hawlir amdanynt. Gall y Pennaeth Cyllid wrthod hawliadau y mae’n eu hystyried yn ormodol. Bydd Swyddogion Priodol neu Swyddogion sy’n cyd-deithio gydag Aelodau fel arfer yn archebu ac yn trefnu anfonebau ar gyfer gwestai a threnau.

Cyfraddau Teithio A Chynhaliaeth Aelodau

Mae’r graddau fel a ganlyn £ Cyfanswm
CYNHALIAETH YN Y DYDD 28.00
Cynhaliaeth Dros Nos (24 Awr) £ Cyfanswm
Llundain 200.00
Mannau eraill 95.00
Treuliau Achlysurol wedi'u cynnwys o fewn y cyfraddau dros nos 11.80
Aros gyda pherthnasau 25.00
Ymweliadau Tramor £ Cyfanswm
Treuliau achlysurol 23.60
Milltiroedd Car / Beiciau Y Filltir
Hyd at 10,000 milltir 45c
Dros 10,000 milltir (5c y filltir – atodiad teithiwr) 25c
Beic Modur Preifat 24c
Beic 20c