Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Adsefydlu Ffoaduriaid o Syria

Mae'r gwrthdaro parhaus yn Syria wedi gorfodi tua 6.5 miliwn o bobl o'u cartrefi, wedi dadleoli 2.7 miliwn o bobl i wledydd cyfagos ac mae miliynau o rai eraill mewn angen dybryd am gymorth dyngarol yn Syria. Cydnabyddir bod achosion arbennig o ddiamddiffyn, a’u hunig ddewis yw ymadael â’r ardal; Cynllun Adleoli Ffoaduriaid o Syria.  Amcangyfrifir y bydd y rhaglen yn y DU yn cefnogi cannoedd o bobl dros y blynyddoedd nesaf a bydd yn blaenoriaethu cymorth ar gyfer rhai sydd wedi goroesi artaith, trais a merched a phlant sydd mewn perygl a’r rhai sydd angen gofal meddygol.

Gofynnwyd i’r Awdurdodau Lleol yn y DU gymryd rhan yn y Cynllun a ariennir gan y Swyddfa Gartref drwy gydlynu llety a chefnogi ffoaduriaid o Syria.  Mae pob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi mynegi eu cefnogaeth ac mae rhai eisoes wedi derbyn ffoaduriaid.

Mae gan Wrecsam a Gogledd Cymru hanes hir o ddarparu croeso cynnes i bobl mewn angen – ffoaduriaid Gwlad Belg yn Ynys Môn yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, ffoaduriaid Pwylaidd yn Llannerch Banna yn yr 1940au, ffoaduriaid o Uganda yn Aberdyfi 1972 a Phobl y Cychod o Fietnam yn Abermo 1978/9. Ers 2001 mae Wrecsam wedi darparu diogelwch dyngarol i niferoedd bach o geiswyr lloches sy’n ffoi rhag erledigaeth.

Ym mis Mai 2016 cymeradwyodd Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam gynlluniau i ddarparu diogelwch ar gyfer hyd at 5 teulu o Syria yn ystod y flwyddyn ariannol hon.  Teimlwn fod hyn yn ymateb cymesur o ystyried y pwysau ar y cymunedau a’r gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’n bwysig nodi bod:

Gwybodaeth bellach