Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - 2016 i 2020

Mae'r cynllun hwn yn nodi ein hamcanion ynghylch cydraddoldeb a'n cynlluniau gweithredu i wneud Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn lle tecach lle gall pobl gyflawni eu potensial, ffynnu a llwyddo.

Rydym wedi datblygu amcanion cydraddoldeb lleol a rhanbarthol drwy weithio mewn partneriaeth gydag amrywiaeth mawr o grwpiau a phobl leol a gyda sefydliadau ledled Gogledd Cymru.  

Mae ein hamcanion rhanbarthol yn ymwneud â materion sy’n effeithio Gogledd Cymru gyfan, megis iechyd, a gall hynny dderbyn sylw’n fwy effeithiol drwy weithio mewn partneriaeth.

Ein hamcanion lleol yw’r pethau a wnawn i sicrhau bod ein harferion gweithio’n datblygu cydraddoldeb ac yn cyfrannu at ddileu’r diffyg cydraddoldeb sy’n effeithio ar bobl Wrecsam.

Rydym wedi sefydlu trefniadau i asesu ein cyflawniadau, i fonitro cydraddoldeb ac i hyfforddi ein staff a Chynghorwyr etholedig a byddwn yn adrodd yn flynyddol am ein cynnydd tuag at gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb.

Mae’n braf gen i allu dweud bod gan y Cyngor ymrwymiad i ddarparu cydraddoldeb a gwella safon bywyd y bobl sy’n byw yn Wrecsam.

Byddwn yn croesawu eich sylwadau am ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Dr Helen Paterson
Prif Weithredwr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam