Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru

Gwybodaeth Cyffredinol

Pryd mae'r grantiau'n cael eu rhoi?

Yn flynyddol bydd y Pennaeth Cyllid yn ystyried ceisiadau am grantiau mewn ymgynghoriad â’r Aelodau. Y tro nesaf y byddant yn ystyried ceisiadau fydd ym mis Medi. I gael cais wedi’i ystyried dylid ei gyflwyno erbyn 31 Gorffennaf. Gellir hawlio grantiau o fewn 3 mis ar ôl dangos tystiolaeth o’r gwariant.

Pa wariant sy'n gymwys?

Cyfeiriwch at y rhestr o feini prawf ar y ffurflen gais.

Y prif bwyntiau:

Pwy all wneud cais?

Sefydliadau â chyfansoddiad priodol â gweithgareddau o fudd i drigolion ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bydd y sefydliadau hyn wedi eu lleoli yn ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel arfer. Bydd ceisiadau gan sefydliadau tu allan i'r ardal yn cael eu hystyried os oes tystiolaeth glir o fudd amlwg i drigolion ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Faint?

Bob blwyddyn, mae gan y Gronfa oddeutu £7,000 i ddosbarthu. Ni fydd mwy na £500 yn cael ei roi ar gyfer grantiau unigol.

Pa na ellir rhoi grantiau i unigolion?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi mabwysiadu meini prawf ar gyfer ymgeisio am yr arian sydd ar gael. Nid oedd y grantiau myfyrwyr a budd-daliadau nawdd cymdeithasol sydd ar gael i unigolion nawr yn bodoli yn 1914, pan fyddai Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru wedi bod yn ffynhonnell bwysig o arian. Mae grantiau o'r Gronfa ar gael i sefydliadau â chyfansoddiad priodol ac nid i unigolion.

A oes gan awdurdodau eraill yng Nghymru Gronfa Deddfau Eglwysi Cymru?

Mae bob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn gweinyddu eu cronfeydd eu hunain. Dylai sefydliadau sydd â gweithgareddau o fudd i drigolion yr ardaloedd eraill gysylltu â'r awdurdod lleol priodol i wybod am eu meini prawf lleol hwy.