Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyllideb

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am lyfr cyllideb Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sy’n cynnwys cynigion gwario cyllid pob un o wasanaethau Cyngor y Fwrdeistref Sirol am y flwyddyn ariannol.

Mae copïau o’r llyfr cyllideb fanwl ar gael yn eich llyfrgell leol.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o gyllideb

1. Mae'r broses cynllunio cyllideb awdurdodau lleol yn Wrecsam, fel pob man arall, angen barn ar y cychwyn cyntaf ynghylch rhagolygon cyllideb y Cyngor yn seiliedig ar ddangosyddion economaidd cenedlaethol a chyfansymiau cynllunio llywodraeth ar gyfer gwariant awdurdodau lleol.

2. Fe amlinellwyd y broses cynllunio cyllideb a’r amserlen ar gyfer 2019-20 i aelodau mewn adroddiad gwybodaeth ym mis Ebrill 2018. Mewn gweithdy cyllideb i bob aelod ar 23 Mehefin 2018, cafodd yr aelodau wybod am ddiffyg posibl yn y gyllideb o tua £11.7m dros y ddwy flynedd nesaf, ac roedd £3.9m ohono’n ymwneud â blwyddyn ariannol 2019-20 (ar ôl arbedion o £4.6m a nodwyd fel rhan o broses cyllideb 2018- 19)..

3. Cafodd cynigion ychwanegol ar gyfer arbedion eu llinio yn ystod yr haf ac ymgymerwyd ag ymgynhoriad cyhoeddus yn yr hydref. Defnyddiwyd amrywiol brosesau yn yr ymgynghoriad gan gynnwys arolwg ar-lein, defnyddio cyfryngau cymdeithasol a phresenoldeb wyneb yn wyneb ar stondin yn y farchnad. Cafodd canlyniadau barn 3,350 o bobl a gasglwyd fel rhan o’r drafodaeth Penderfyniadau Anodd eu hystyried gan Aelodau cyn y Nadolig.

4. Mae cynlluniau ariannol tymor canolig y Cyngor wedi cael eu datblygu gan ddefnyddio'r paramedrau canlynol:

5. Bydd y cynllun ariannol tymor canolig yn cael ei adolygu o bryd i'w gilydd.

Adolygiad o'r Flwyddyn Gyfredol 2018/19

6. Mae’r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gyfyngedig i £232,871,963.

7. Mae'r gyllideb wedi cael ei fonitro a'i reoli'n ofalus yn ystod y flwyddyn yn unol â'r gweithdrefnau a gymeradwywyd gan y Cyngor. Nodwyd nifer o bwysau ar (ii) wasanaethau a chostau cynyddol yn y flwyddyn ariannol a chytunwyd y dylid cymryd camau gan swyddogion i reoli gwariant ac i gadw gwariant gwasanaeth o fewn cyfansymiau'r gyllideb arian parod cyfyngedig a gymeradwywyd.

8. Bydd pob cyllideb yn parhau i gael eu craffu yn ofalus yn unol â’r gweithdrefnau a gytunwyd arnynt a bydd yr alldro gwirioneddol yn cael ei adrodd yn yr haf. Yn unol â rheolau cyllidebu arian parod cyfyngedig, mae'n bosibl cario unrhyw orwario neu danwario drosodd i 2019-20.

Setliad Refeniw Llywodraeth Cymru (LlC)

9. Mae'r dyraniad grant i awdurdodau unigol yn dibynnu ar y fformiwla asesu gwariant safonol (SSA). Ar gyfer 2019-20 nid oedd unrhyw newidiadau sylweddol i'r fformiwla.

10. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fanylion y setliad refeniw terfynol ar gyfer awdurdodau lleol ar 19 Rhagfyr 2018. Rhoddodd y setliad awdurdodau lleol yng Nghymru gynnydd grant o 0.2% ar gyfartaledd (ar ôl ystyried trosglwyddiadau grantiau) a chyfran Wrecsam oedd gostyngiad o 0.1%.

11. Mae Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn rhoi'r pŵer i’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i gyfyngu neu gapio gofyniad cyllidebol unrhyw awdurdod lleol y mae'n ystyried yn ormodol. Nid oes unrhyw gyhoeddiad wedi’i wneud yn ymwneud â rhagdybiaethau ynghylch lefel gwariant y Cyngor ar gyfer 2019-20. Mae asesiad o wariant safonol y Cyngor sef yr asesiad tybiannol at ddibenion dosbarthu grant y mae’r Cyngor angen i wario ar ei wasanaethau, yn dod i gyfanswm o
£242,950,741.

Cyllideb 2019/20

12. Mae'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf fel yr amlinellir yn Nhudalen (vi) wedi cael ei lunio yn unol â'r fframwaith a gytunwyd gan y Cyngor. Mae'r gyllideb yn y flwyddyn bresennol (hy y gyllideb arian parod cyfyngedig a ddiwygiwyd ar gyfer trosglwyddo grantiau i'r Grant Cynnal Refeniw) wedi cael ei addasu ar gyfer y gost o chwyddiant, ymrwymiadau na ellir eu hosgoi ac arbedion.

13. Amcangyfrifir cyfanswm y gwariant refeniw net yn £236,853,291.

14. Mae'n un o ofynion Deddf Llywodraeth Leol 2003 i mi adrodd i aelodau ar gadernid yr amcangyfrifon a wnaed at ddiben cyfrifo'r gofyniad cyllideb net. Dylwn felly dynnu eich sylw at nifer o feysydd risg allweddol yr wyf wedi'u nodi yn y gyllideb a sut y gellir eu rheoli. Amlinellir y rhain yn Dudalennau 12 i 16. Bydd materion sy'n ymwneud â’r risgiau allweddol hyn yn cael eu hadrodd i'r aelodau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod yn ôl yr angen fel rhan o fonitro cyllideb a gweithdrefnau rheoli.

Cronfeydd wrth gefn a Balansau

15.Mae awdurdod lleol yn gofyn am lefel darbodus o falansau gweithiol i gynnal llif arian digonol, yn enwedig yn ystod rhan gyntaf y flwyddyn ariannol cyn derbyn incwm treth y cyngor, ac i ddiwallu gwariant annisgwyl.

16.Nid oes unrhyw gyfraniadau wedi'u cynllunio i’r balansau ar gyfer 2019-20. Fodd bynnag, rwy'n fodlon bod lefel y balansau a'r cronfeydd wrth gefn yn ddigonol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf a strategaeth ariannol tymor canolig yr awdurdod.(iii)

17. Mae yna ansicrwydd dal i fod ynglŷn ag effaith costau cyflogau a chwyddiant eraill a'r lleihad mewn grantiau penodol ar gyllideb y Cyngor..

18. Mae dadansoddiad o gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd a balansau allweddol a ragnodwyd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod isod:

Fund Balans Gwirioneddol ar 1 Ebrill 2017
£k
Amcangyfrif o'r Balans ar 1 Ebrill 2018
£k
Symudiad yn y flwyddyn £k Amcangyfrif o'r Balans ar 31 Mawrth 2019
£k
Balans Cronfa'r Cyngor 7,018 7,018 0 7,018
Balansau'r Ysgolion 2,012 164 0 164
Cronfeydd wrth Gefn y Gwasanaethau 1,054 665 (351) 314
Cronfeydd Eraill wrth Gefn a Glustnodwyd (ac eithrio cronfeydd grantiau wrth gefn) 15,769 9,967 (2,645) 7,322
Cyfanswm Balansau a Chronfeydd Wrth Gefn 25,853 17,814 (2,996) 14,818

19. Mae'r balansau a amcangyfrifir ar 1 Ebrill 2019 yn y tabl uchod yn seiliedig ar yr amcangyfrifon gorau sydd ar gael pan gafodd yr adroddiad ei ysgrifennu. Mae'r symudiad ym malans Cronfa'r Cyngor yn cynnwys y sefyllfa a adroddwyd arni yn y flwyddyn bresennol. Bydd y sefyllfa yr adroddwyd arni yn newid yn dilyn cau cyfrifon 2018-19 a bydd yn cael ei adrodd i'r aelodau ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol. O'r symudiad a gynlluniwyd yn ystod blwyddyn 2019-20 ar gronfeydd wrth gefn y gwasanaeth o £351k ni fydd yr un cronfa yn cael ei defnyddio i ariannu gwariant rheolaidd.

20. Yn unol â Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn y Cyngor, bydd cronfeydd wrth gefn eraill a glustnodwyd yn cael eu hadolygu er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i'w cynnal yn unol â'r cynllun y cytunwyd arno neu ei ddychwelyd i falans Cronfa'r Cyngor ar gyfer dyrannu mwy priodol.

Incwm

Cyllid Grant LlC

21. Grant Cynnal Refeniw –Mae cyfran y Fwrdeistref Sirol o'r Grant Cynnal Refeniw terfynol wedi'i osod ar £132,327,762.

22. Cyfraddau Busnes –mae cyfraddau busnes puntdal ar gyfer 2019-20 wedi ei osod ar 52.6c yn y £. Cyfran y Fwrdeistref Sirol o incwm ardrethi annomestig cenedlaethol yn 2019-20 yw £42,924,171.

23. Y cyfanswm y bydd y Cyngor yn ei dderbyn mewn grantiau cyffredinol gan Lywodraeth Cymru yw £175,251,933.

Treth y Cyngor

24. Ar ôl ystyried y grantiau cyffredinol a chyfraniad o falansau, bydd y balans net ar gyfer cyfanswm y gwariant o £61,601,358 yn cael ei ariannu gan drethdalwyr y cyngor.

25. Bwriedir codi fel rhan traul arbennig o’r gost i oleuo llwybr troed i'r pedair ardal gymunedol yn y dref (£4.98 ar fand D), cymuned Llangollen Wledig (£16.46 yn band D), Y Waun (£10.81 yn band D) a Glyntraian (£12.75 yn band D).

26. Ar ôl addasu ar gyfer costau arbennig o £119,254 y balans sydd i'w gael fel treuliau cyffredinol gan drethdalwyr y cyngor yw £61,482,104.

27. Cyfrifiad sylfaen treth y cyngor ar gyfer 2019-20 yw 53,421 eiddo sy'n cyfateb i fand D ar ôl caniatáu am:

Mae’r sylfaen dreth gyffredinol yn cael ei adeiladu i fyny o'r un cyfrifiadau ar gyfer pob un o'r 34 ardal cymunedol ac mae’r ardaloedd sydd "gyfwerth â band D" i’w cael ar Dudalen (vii).

28. Bydd rhannu balans y gwariant net (£61,482,104) gan y sylfaen dreth o 53,421 yn rhoi tâl o £1,150.90 i gael ei hysgwyddo gan gartref sy’n talu’r gost llawn a lle mae eu cartref wedi’i brisio fel band D. Ar gyfer eiddo band A mae’r gost yn 6 rhan o 9 o’r ffigwr hyd at eiddo band I gyda'r gost yn 21/9 o ffigur band D. Mewn llawer o achosion bydd y ffigurau hyn yn cael eu addasu ar gyfer disgownt anabl ac eraill, heb anghofio budd-dal treth y cyngor wrth gwrs.

29. Mae tudalen (vii) yn nodi'r gyfradd treth y cyngor ar gyfer y trethdalwr band D ar gyfer pob ardal cyngor cymuned ac yn dangos pan fydd praesept awdurdod yr heddlu wedi’i gynnwys yna’r cyfanswm treth y cyngor band D ar gyfartaledd ar gyfer 2019-20 yw £1,480.63.

CASGLIAD

30. Er y bu gostyngiad o 0.1% yn y setliad ariannol ar gyfer 2019-20 mae pob ymdrech wedi’i wneud i flaenoriaethu ysgolion a'r mwyaf diamddiffyn.

31. Mae Deddf Llywodraeth Leol 2003 yn gofyn i'r Cyngor fonitro ei gyllideb ac i gymryd camau priodol. Bydd y gyllideb felly yn golygu bod angen monitro a rheolaeth agos yn ystod y flwyddyn a bydd angen adolygu'r sefyllfa ariannol yn barhaus.

32. Yn olaf, hoffwn ddangos fy ngwerthfawrogiad i'r holl Aelodau a Swyddogion am eu cymorth, cydweithrediad a’u gwaith caled i helpu baratoi'r gyllideb hon.

M S Owen
Pennaeth Cyllid