Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sut i hysbysu am dwyll?

Mae gan Gyngor Wrecsam ymagwedd dim goddefgarwch i dwyll a llwgrwobrwyo.

Os ydych yn amau ​​neu'n gwybod bod rhywun yn cyflawni twyll yn erbyn y Cyngor, yna mae yna nifer o ffyrdd y gallwch roi gwybod am hyn. Mae'r dudalen hon yn rhoi’r manylion i chi.

Twyll Budd-daliadau

e.e.

Rhoi Gwybod Am Twyll Budd-daliadau Arlein

Dros y Ffôn: Llinell gymorth Twyll Budd-daliadau Cenedlaethol yr Adran Gwaith a Phensiynau - 0800 854 440, (ffôn testun 0800 320 0512). Gall siaradwyr Cymraeg ffonio 0800 678 3722

Drwy’r Post: NBFH, PO Box 224, Preston, PR1 1GP

Twyll nad ydyw’n ymwneud â budd-daliadau

e.e.

Rhoi Gwybod Arlein

Dros y ffôn: 01978 292728

Dros y rhyngrwyd: Llenwch ffurflen atgyfeirio ar-lein (Dolen gyswllt)

Dros e-bost: stampoutfraud@wrexham.gov.uk

Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol a bydd yn cael ei drin yn ddienw oni bai eich bod yn datgan fel arall.

Pa wybodaeth sydd angen i mi roi?

Po fwyaf o wybodaeth y gallwch ei darparu am dwyll honedig, po fwyaf tebygol y byddwn yn ei atal, ond peidiwch â digalonni os nad oes gennych lawer o wybodaeth i’w rhoi i ni.

Rhowch fanylion:

Os ydych yn meddwl bod y person yn dreisgar neu y gall fod yn berygl i'n staff, rhowch wybod i ni.

Bydd unrhyw wybodaeth a roddir yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr ac yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw wybodaeth y gallwch ei rhoi’n fawr a bydd bob amser yn cael ei thrin yn hollol gydgyfrinachol.