Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Fenter Dwyll Genedlaethol (NFI)

Beth yw’r Fenter Dwyll Genedlaethol?

Dechreuodd y Comisiwn Archwilio’r Fenter Dwyll Genedlaethol yn 1996, gyda’r bwriad o atal a datgelu twyll a thaliadau gwallus. I gyflawni hyn darparodd cyrff cyhoeddus archwiliedig, fel cynghorau lleol, llywodraeth ganolog, adrannau’r llywodraeth, yr heddlu, a’r GIG ddata electronig allai gael eu croeswirio gan yr adrannau oedd yn cymryd rhan yn y fenter i nodi anghysondebau.

Beth a gyflawnwyd ganddo?

Yn ôl y Comisiwn Archwilio, ers 1996 “nodwyd amcangyfrif o £450 miliwn o dwyll a gordaliadau trwy’r gwaith hwn ac mae’r fenter wedi cael cydnabyddiaeth ryngwladol”. Yng Nghymru, “nododd NFI 2006/2007 daliadau twyllodrus a gwallus o werth £4.5 miliwn ac arweiniodd at 26 o erlyniadau llwyddiannus”.

Mae’r ddogfen hon yn taro golwg dros y canlyniadau ac mae’n cynnwys astudiaethau achos sy’n dangos y mathau o dwyll a thaliadau gwallus a nodwyd gyda’r gwaith.

Sut mae paru data’n gweithio?

Bydd yr Archwilydd Cyffredinol dros Gymru yn penodi archwilydd i adolygu cyfrifon yr awdurdod hwn. Yr archwilydd hwn sy’n gyfrifol am wneud y gwaith paru data.

Mae paru data’n golygu cymharu’r cofnodion cyfrifiadurol sydd yng ngofal un corff cyhoeddus gyferbyn â’r rhai sy’n cael eu dal gan gorff cyhoeddus arall. Pan fydd anghysondeb yn digwydd rhwng cofnodion y cyrff hyn, bydd angen ymchwiliad. Nes bydd yr ymchwiliad ar ben nid oes unrhyw euogrwydd yn cael ei dybio.

Beth mae’r Comisiwn Archwilio’n ei ddisgwyl gan Gyngor Wrecsam?

Yn ôl y gyfraith mae’n ofynnol ar Gyngor Wrecsam i warchod yr arian cyhoeddus sy’n cael ei weinyddu ganddo.

Ar hyn o bryd mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gofyn ein bod yn cymryd rhan mewn gwaith paru data i gynorthwyo gydag atal a datgelu twyll a gwallau. Felly, mae’n ofynnol ar y Cyngor i gyflwyno setiau arbennig o ddata i’r Archwilydd Cyffredinol i ganiatáu gwneud gwaith paru data.

Pa awdurdod sydd gan y Comisiwn Archwilio?

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn defnyddio data yn y gwaith paru data gydag awdurdod statudol dan ei bwerau yn Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 1998, ac nid os arno angen caniatâd yr unigolion dan sylw dan Ddeddf Gwarchod Data.

Sylwch fod Deddf Gwarchod Data’n rhwymo Cyngor Wrecsam a’r Comisiwn Archwilio ac mae’r holl wybodaeth yn cael ei rhannu rhwng y cyrff hyn yn ddiogel a heb ragfarn.

Mae Cod Ymarfer yn rheoli gwaith paru data’r Archwilydd Cyffredinol. I gael gwybodaeth am y cod hwn a phwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol ymwelwch â: www.wao.gov.uk/

Neu cysylltwch â Kate Febry, Cydgysylltydd NFI WAO, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Cathedral Road, Caerdydd, CF11 9LF, neu ffoniwch 029 2032 0616.