Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strategaeth Wrth Dwyll

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cydnabod, yn ogystal ag achosi colled ariannol, mae twyll a llygredd hefyd yn effeithio’n andwyol ar ddarpariaeth gwasanaeth a morâl, ac yn tanseilio hyder yn y Cyngor a chyrff cyhoeddus yn gyffredinol.

Mae twyll yn fater difrifol sy’n effeithio arnom i gyd oherwydd mae’n golygu arian sy’n cael ei dynnu’n anghyfreithlon o wasanaethau eraill. Mae gan y Cyngor bolisi ‘Llym ar Dwyll’ ac ni fydd yn caniatáu iddo gael ei oddef na’i barhau. Dyna pam rydym yn parhau i roi mesurau ar waith i helpu i’w ddileu.

Er nad oes llawer o dystiolaeth fod Twyll yn fater mawr i’r Cyngor ar hyn o bryd, mae’r perygl o dwyll yn sicr yn cynyddu yn y sector cyhoeddus fel cyfanrwydd. Mae hyn oherwydd dulliau mwy soffistigedig o dwyll, ond hefyd oherwydd gwahanol ffyrdd o ddarparu gwasanaethau. Felly rydym yn parhau i asesu’n rheolaidd pa mor agored ydym i dwyll a gwneud newidiadau i’n trefniadau gwrth-dwyll yn unol â hynny. Mae’r Strategaeth Gwrth-Dwyll yn nodi beth fydd y Cyngor yn ei wneud i gynnal ei ymrwymiad ‘Llym ar Dwyll’.

'Llym-ar-Dwyll'

Pan fydd y Cyngor yn nodi achosion o dwyll, llwgrwobrwyo neu lygredd yn ei erbyn, bydd bob amser yn cymryd camau cyfreithiol a / neu ddisgyblu yn erbyn y cyflawnwr a cheisio adferiad ac iawndal.

Datganiad Polisi Gwrth-dwyll

 1. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (y Cyngor) yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros atal twyll a llygredd.

 2. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i fod yn ‘Llym ar Dwyll’. Mae hyn yn berthnasol i bob math o dwyll, llwgrwobrwyo a llygredd o ffynonellau mewnol ac allanol.

 3. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ymddwyn yn broffesiynol, yn deg a gonest a gweithredu a gorfodi systemau effeithiol i atal twyll, llwgrwobrwyaeth a llygredd.

 4. Mae'r Cyngor yn disgwyl y safonau uchaf o briodoldeb a moesau wrth ddarparu ei wasanaethau a rheoli ei adnoddau ac asedau, a bydd yn cynnal ei fusnes yn deg, gonest ac agored bob amser.

 5. Bydd y Cyngor yn atal twyll, dwyn, llygredd a llwgrwobrwyo wrth ddylunio a ffurfio polisïau a systemau priodol i leihau’r risg.

 6. Mae’r Cyngor yn hyrwyddo canfod ac ymchwilio twyll, dwyn, llygredd a llwgrwobrwyo gan gynnwys gweithredu sancsiynau a gweithdrefnau adfer cadarn ac effeithiol, gan eu gweithredu ochr yn ochr â’i gilydd os oes angen.

 7. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gynnal cydymffurfiad gwrth-lwgrwobrwyo fel 'busnes arferol'. Yn unol â hynny, nid yw'r Cyngor yn ac ni fydd yn:

  • Talu llwgrwobrwyon na chynnig cymhelliant amhriodol i unrhyw un at unrhyw bwrpas, ac nid ydym ac ni fyddwn yn derbyn llwgrwobrwyon na chymhelliant amhriodol.

  • Ymgysylltu’n anuniongyrchol mewn llwgrwobrwyo nac yn ei annog fel arall.