Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Cefnogi Tenantiaid

Ydych chi'n byw mewn llety cyngor? Ydych chi angen cymorth i redeg eich cartref?

Beth yw Cefnogi Tenantiaeth?

Gwasanaethau Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu cefnogaeth tai AM DDIM a chyfrinachgar i BOB tenantiaid fregus o denantiaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sydd angen cymorth i gadw eu tenantiaeth.

Mae'r gwasanaeth wedi'i deilwra i ymateb i'ch anghenion unigol.

Mae rhai pobl yn ei chael yn anodd rheoli eu tenantiaeth am eu bod yn denantiaid am y tro cyntaf; fodd bynnag mae rhai tenantiaid mwy profiadol hefyd yn cael trafferth i ymdopi.

Mae materion fel problemau iechyd, dyled, dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol a materion iechyd meddwl i gyd yn effeithio ar sut y mae unigolyn yn gallu rheoli tenantiaeth. Er na allwn gynorthwyo gyda'r pethau hyn gallwn eich cyfeirio at asiantaethau sy'n gallu.

Mae'r gwasanaeth Cefnogi Tenantiaeth yn bodoli i gynnig cymorth i denantiaid Wrecsam yng nghartrefi eu hunain er mwyn sicrhau nad ydynt yn teimlo'n unig a ddim yn gallu ymdopi gyda phroblemau y gallant fod yn eu hwynebu ac osgoi'r perygl o gael eu troi allan o'u cartref.

Mae gennym feini prawf.

Beth all y Cynllun Cefnogi Tenantiaeth ei wneud?

Os ydych yn symud i gartref cyngor newydd - neu os ydych eisoes yn denant ac yn teimlo nad ydych yn ymdopi'n dda ar ben eich hun - yna gallwn ni helpu.

Gall Cefnogi Tenantiaeth eich helpu i:

 • Deimlo'n ddiogel
 • Cyfrannu at eich diogelwch a'ch lles chi ac eraill
 • Rheoli'r cartref
 • Rheoli perthnasau
 • Teimlo'n rhan o'r gymuned
 • Rheoli arian
 • Ymgysylltu ag addysg/dysgu
 • Gweithio neu wneud gwaith gwirfoddol
 • Fod yn iach yn gorfforol
 • Fod yn iach yn feddyliol
 • Arwain ffordd o fyw iach ac egnïol

A all Swyddog Cefnogi Tenantiaeth roi cymorth mwy arbenigol i mi?

Na all, ond trwy drafod problemau byddant yn eich cynghori ble i ofyn am gymorth arbenigol ar bethau fel dyled, iechyd meddwl, cyffuriau ac alcohol, cysylltu â Gwasanaethau Cymdeithasol neu unrhyw sefydliadau cymorth eraill.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd swyddog cefnogi yn cysylltu â chi ac yn trefnu ymweliad.

Byddant yn treulio amser yn trafod unrhyw broblemau gyda chi. Yna byddant yn cytuno ar "gynllun cefnogi" gyda chi sy'n egluro i chi beth i'w ddisgwyl a pha mor aml y byddant yn ymweld.

Ein nod yw eich cynorthwyo chi i ddod yn ôl ar eich traed a byw'n annibynnol.

Ymhen amser ni fyddwch ein hangen mwyach ond bydd drws agored i chi bob amser os teimlwch yr angen am gymorth yn y dyfodol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am Cefnogi Tenantiaeth

Pwy sy'n gymwys i gael Cefnogaeth?

Gall unrhyw denant i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sydd yn y rhestr ganlynol gael cefnogaeth tenantiaeth:

 1. Tenant cyflwyniadol
 2. Gweithwyr mudol a phobl â statws ffoaduriaid
 3. Tenantiaid presennol sy'n cael trafferth cyflawni eu hoblygiadau tenantiaeth a allai arwain at ddigartrefedd.

Pa mor hir mae'r gefnogaeth yn parhau?

Gan ein bod yn wasanaeth cefnogi lefel isel a pharhaus gallwn gefnogi pobl am hyd at ddwy flynedd.

Yn gyffredinol rhoddir y gefnogaeth dros gyfnod llawer byrrach. Y cyfartaledd yw ychydig fisoedd fel arfer, nes y byddwch yn barod.

Yr hyn sy'n bwysicach na hyd yr amser a dreuliwch gyda chefnogaeth tenantiaeth yw pa mor dda y gallwch gyflawni eich amcanion cefnogaeth.

Yn ystod pob ymweliad bydd y Swyddog Cefnogi Tenantiaeth yn adolygu sut y byddwch yn dod ymlaen ac yn gweld a oes unrhyw beth arall a allwn ei wneud i'ch cefnogi.

Unwaith y byddwch wedi cyflawni pob un o'ch amcanion cefnogaeth byddwn yn cytuno gyda'n gilydd pryd y bydd y gefnogaeth yn dod i ben.

Pwy sy'n cyllido Cefnogi Tenantiaeth?

Ariennir Cefnogi Tenantiaeth gan Grant Refeniw Cefnogi Pobl. Telir y grant hwn i dalu am holl gostau'r gwasanaeth gan y tîm Cefnogi Pobl yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac mae'r arian yn dod o Lywodraeth Cymru.

Mae Cefnogi Pobl yn gosod safonau a chanllawiau y mae'n rhaid i ni eu dilyn, gan gynnwys adolygiad blynyddol ac arolygon rheolaidd.

Nod penodol y gwasanaeth yw rhwystro digartrefedd.