Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Warden Ymweld newydd

Ydych chi dros 60? Fyddech chi’n hoffi cael ymweliad calonogol?

Yna fe allem eich helpu gyda’r Gwasanaeth Warden Ymweld newydd.

Bwriad Cyngor Wrecsam yw helpu cefnogi pobl i fyw yn annibynnol gartref cyhyd ag y bo modd. Erbyn hyn gallwn gynnig ein gwasanaeth warden ymweld, oedd o’r blaen ond ar gael i denantiaid tai gwarchod, i bobl sy’n byw mewn unrhyw fath o dai. Felly, pa un ai ydych yn berchen neu’n rhentu eich cartref, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy.

Rydym yn gobeithio rhoi mwy o dawelwch meddwl a sicrwydd i chi yn eich cartref eich hun o wybod y bydd Warden Ymweld yn galw’n rheolaidd.

Beth mae’r Gwasanaeth Warden Ymweld yn ei gynnig?

Bydd ein Warden Ymweld yn gallu cynnig cyngor a chefnogaeth yn ystod ymweliad rheolaidd.

Mae ein Wardeiniaid yn brofiadol iawn wrth roi cyngor a chefnogaeth ar y lliaws amgylchiadau a materion sy’n wynebu pobl hyn, a gallant wneud y canlynol:

Nid yw’r Warden Ymweld yn gallu helpu gyda gorchwylion ymarferol rheolaidd, fel coginio, gofal personol neu siopa. Fodd bynnag, gallant roi cyngor a chymorth ar sut i gael help efo’r pethau hyn.

Yn ystod yr hymweliad cyntaf, bydd y Warden yn gofyn i chi pa gymorth y teimlwch sydd arnoch ei angen, trafod y math o gefnogaeth sydd arnoch ei hangen, a faint o ymweliadau Warden y meddyliwch y byddwch eu hangen. Gallwch fod â chyfaill neu berthynas efo chi ar gyfer y drafodaeth hon os dymunwch.

Pwy sy’n cael gwneud cais?

Mae’r gwasanaeth ar gael i bobl dros 60 oed.

Bydd angen i chi fod yn barod i gael pecyn sylfaenol Teleofal wedi ei osod yn eich cartref. Mae’r gwasanaeth Teleofal yn darparu cyswllt ffôn rhwng eich cartref a Chanolfan Ymateb Teleofal, 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn ac sy’n eich galluogi galw am gymorth drwy bwyso’r larwm gwddf neu ddefnyddio’r synhwyrydd Teleofal mewn argyfwng neu pan rydych yn cael anawsterau. Gall y gwasanaeth hwn roi hyder ychwanegol i chi drwy wybod bod rhywun yno i’r cynorthwyo ar unrhyw adeg.

Beth fydd y gost?

Y tâl ar hyn o bryd, ar gyfer y gwasanaeth yw £3.30 yr wythnos (mae’r larwm cymunedol yn cael ei dâl ar wahân). Mae’r tâl y’n cael ei adolygu bob blwyddyn.

Os ydych yn derbyn Budd-dâl Tai ni fydd yn rhaid i chi dalu tâl hwn eich hun. Os ydych ar incwm isel efallai y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad yn y tâl a dylent wneud cais am asesiad ariannol, y gallwn eich helpu â nhw.