Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llety Ymddeol - Wardeiniaid

Beth mae'r warden yn ei wneud?

Mae ein wardeiniaid cyfeillgar yn ymarferol a deallgar ac yn gyfarwydd ag amgylchiadau a phroblemau pobl hyn.

Os bydd angen cymorth ar denant, er enghraifft, oherwydd afiechyd, bydd y warden yn cysylltu â’r gwasanaeth sydd ei angen (e.e. perthynas, meddyg, ayb).

I alluogi’r warden i wneud hyn, bydd angen peth gwybodaeth arno/i, fel enwau, cyfeiriadau a rhifau ffôn perthnasau agos a meddygon, yn ogystal â manylion unrhyw afiechydon. Bwriedir tai cysgodol ar gyfer pobl sy’n gallu gofalu am eu hunain neu sydd â theulu neu wasanaethau eraill i’w helpu i fyw yn eu cartrefi eu hunain. Ni fydd wardeiniaid yn helpu gyda’r canlynol:

Nid yw’r warden ar ddyletswydd 24 awr y dydd, felly gofynnir i denantiaid barchu eu hangen am lonydd yn ystod eu horiau i ffwrdd o’r llety.

Mae’r wardeiniaid ar ddyletswyd yn ystod oriau graidd wedyn maent switsio i’r system larwm trwy’r nos.