Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llety Ymddeol - Prisiau

Faint mae tai cysgodol yn costio?

Mae’r rhent yn amrywio o gynllun i gynllun yn dibynnu ar fath a maint y llety. Mae’r rhent a godir yn cwmpasu costau’r llety, tâl am y gwasanaeth warden, tâl am y system alw warden a thâl gwasaneth. Mewn rhai cynlluniau, mae’r costau gwresogi’n rhan o’r rhent wythnosol.

Budd-dal Tai

Gallai tenantiaid gael budd-dal tai i helpu i dalu rhai o’r costau.

Trwydded teledu

Ar gyfer rhai cynlluniau, mae trefniadau arbennig i denantiaid ymgeisio am drwyddedau rhatach, sy’n £7.50 y flwyddyn ar hyn o bryd. Bydd tenantiaid newydd yn cael gwybod pan fyddant yn derbyn y llety pa un a yw’r cynllun tai’n gymwys i gael trwyddedau rhatach.

Gwybodaeth bwysig arall am dai cysgodol.

Anifeiliaid Anwes

Os nad oes gan yr annedd ei gardd ei hun, yn anffodus, ni fyddwch yn gallu cadw cath na chi (mae ci tywys yn eithriad).

Wyf i'n gymwys?

Rhaid i chi gwblhau ffurflen gais tai sydd ar gael o unrhyw swyddfa tai leol neu’r

Adran Tai
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU

Ffôn: 01978 298993

Gallwch gwblhau ffurflen gofal iechyd/cymdeithasol os oes gennych afiechyd. Os hoffech ymweld ag un o’r cynlluniau, bydd staff yn y swyddfeydd tai’n fodlon trefnu ymweliad ar eich cyfer.