Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ydych chi’n ddigartref neu’n poeni y gallech fod yn y dyfodol?

O dan Ran 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyfrifoldebau penodol dros bobl sy’n ddigartref neu’n wynebu digartrefedd.

Yn wahanol i ddeddfwriaeth flaenorol, mae bellach llawer mwy o bwyslais ar atal digartrefedd.

Y prif newidiadau sydd wedi’u cyflwyno ydy:-

Os ydych chi’n ddigartref, neu mewn perygl o golli’ch cartref chi, mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r Cyngor wneud ymholiadau ynghylch eich sefyllfa chi. Efallai byddwn ni’n gallu eich atal rhag mynd yn ddigartref neu’ch helpu os ydych yn ddigartref.

Y cam cyntaf rydych chi angen ei gymryd ydy cysylltu â’r Adran Ddigartrefedd.

Ein horiau swyddfa ydy 9.30am – 4.30pm.

Mae amgylchiadau pawb yn wahanol ac yn ystod eich cyfweliad bydd rhaid i Swyddog Dewisiadau Tai ofyn i chi am eich amgylchiadau personol a’ch sefyllfa gartref bresennol. Bydd hyn yn helpu’r Swyddog i ystyried yr holl ddewisiadau sydd ar gael i atal digartrefedd a gweld a ydych chi:

Gan ddibynnu ar ein penderfyniadau, efallai bydd gennych chi hawl i: