Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tai Amlfeddiannaeth (HMO)

Beth yw Tŷ Amlfeddiannaeth?

O dan Ddeddf Tai 2004, mewn telerau syml, Tŷ Amlfeddiannaeth yw:

Trwyddedu HMO

Os nad yw HMO wedi’i drwyddedu pan y dylai fod, bydd y sawl sydd â rheolaeth dros, neu'n rheoli'r HMO yn cyflawni trosedd sy’n gosbadwy drwy ddirwy anghyfyngedig (£20,000 yn flaenorol)

Hysbysiad Cyhoeddus mewn perthynas â chyflwyniad Cynllun Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Trwyddedu Gorfodol

Dan Ddeddf Tai 2004 mae trwyddedu rhai mathau penodol o Dai Amlfeddiannaeth yn orfodol.

Yn gyffredinol bydd angen trwydded orfodol ar gyfer HMO:

Trwyddedu Ychwanegol

Daeth Cynllun Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlfeddiannaeth 2016 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i rym ym mis Tachwedd 2016.

Mae’r Cynllun yn berthnasol i bob HMO ar wahân i’r rhai hynny sy'n destun Trwyddedu Gorfodol neu sydd wedi'u heithrio dan adrannau perthnasol Deddf Tai 2004.

Daeth Cynllun Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlfeddiannaeth 2011 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ben ar 31 Hydref 2016. Fodd bynnag bydd trwyddedau a gyflwynwyd o dan y cynllun hwn yn ddilys tan y dyddiad y daw'r drwydded i ben, oni bai y caiff y drwydded ei dirymu. Cyn i drwydded ddod i ben bydd yn rhaid gwneud cais am drwydded newydd dan Gynllun 2016.

Gwneud Cais am Drwydded

Ffurflen Gais am Drwydded (cyswllt allanol)

Mae’r Safonau Rhagnodedig yn ychwanegol at ofynion y System Graddio Iechyd a Diogelwch Tai.

Eiddo Eithriedig

Mae rhai mathau o adeiladau wedi’u heithrio rhag trwyddedu, mae'r rhain yn cynnwys:

Amodau Trwydded

Mae caniatáu i fwy o deuluoedd neu bobl fyw mewn Tŷ Amlfeddiannaeth nag a ganiateir o dan y drwydded yn drosedd sy’n gosbadwy drwy ddirwy anghyfyngedig (£20,000 gynt)

Mae pob toriad o amodau trwydded yn drosedd sy'n gosbadwy drwy ddirwy anghyfyngedig (£20,000 yn flaenorol)

Rheoliadau Rheoli

Mae pob toriad o reoliad yn drosedd sy'n gosbadwy drwy ddirwy anghyfyngedig (£20,000 yn flaenorol)

Ewch i Cyfraith Cymru (cyswllt allanol) am ragor o wybodaeth neu cysylltwch â Iechyd Amgylchedd a Safonau Tai yn HealthandHousing@wrexham.gov.uk neu 01978 292040.

Gorlenwi