Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwneud Atgyweiridau

Fel arfer bydd eich landlord yn gyfrifol am gyflawni atgyweiriadau angenrheidiol, Er hynny bydd hyn yn dibynnu ar eich cytundeb tenantiaeth. Fel rheol gyffredinol bydd y landlord yn gyfrifol am y strwythur a thu allan i’r eiddo ac am gynnal gwasanaethau hanfodol fel dŵr, cyflenwad nwy a thrydan ac am garthffosiaeth. Fel arfer dim ond am addurno tu mewn i’r adeilad mae’r tenant yn gyfrifol amdano, neu gynnal unrhyw erddi ond bydd hyn yn dibynnu ar y cytundeb yr ydych wedi ei wneud gyda’ch landlord.

Y peth cyntaf ddylech chi ei wneud yw dweud wrth eich landlord am y broblem/problemau. Hyd yn oed os yw’r cyweiriad/au yn fach dylech bob amser adael i’ch landlord wybod amdano.

Os oes angen gwneud atgyweiriad/au ar frys (er enghraifft, os yw’r system gwresogi’n torri yn ystod y gaeaf neu fod yna broblem gyda’r offer nwy)  dylech ffonio eich landlord i sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud mor fuan ag sy’n bosibl. Er hynny, mae’n well adrodd am yr atgyweiriad yn ysgrifenedig hefyd. 

Gofynnwch i’r landlord ddweud wrthych beth sydd angen ei wneud am y broblem a pha bryd y bydd yr atgyweiriadau’n cael eu cwblhau. Os yw eich landlord yn gyfrifol am y cyweiriadau, dylent gael eu cwblhau o fewn amser rhesymol. Nid oes amser penodol cyfyngedig y dylid cwblhau atgyweiriadau. Mae hyd yr amser y byddai’r gyfraith yn ei ystyried yn rhesymol yn dibynnu ar y math o gyweiriadau sydd eu hangen.

Mae’r rhan fwyaf o landlordiaid yn gwneud atgyweiriadau unwaith iddynt fod yn ymwybodol ohonynt. Er hynny, os metha eich landlord wneud cywiriadau ar ôl cyfnod rhesymol o amser, dylech cyswllt Safonau Tai.