Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Garejys

Mae dros 2,000 o garejys yn y Fwrdeistref sy’n eiddo i’r Gwasanaethau Tai. Mae’r rhain ar gael i’w rhentu i denantiaid y cyngor a thenantiaid eraill.

I beth allaf ddefnyddio’r garej?

Gellwch ddefnyddio’r garej i gadw cerbyd modur preifat yn unig.

Faint mae hynny’n ei gostio?

Am y flwyddyn o Ebrill 2018 - Mawrth 2019, y rhent wythnosol i denantiaid y cyngor yw £7.89 yr wythnos ac mae’n daladwy’n wythnosol gyda rhent eich eiddo. I denantiaid nad ydynt yn byw yn nhai’r cyngor, mae’r rhent yn £8.74 yr wythnos (gan gynnwys TAW) a bydd yr Adran Gyllid yn anfon anfoneb atoch bob tri mis.

Sut allaf ddarganfod a oes garej ger fy nghartref?

Cysylltwch â’r swyddfa dai leol.

Sut allaf ymgeisio am garej?

Dechrau

Gellwch naill ai lawrlwytho’r ffurflen gais neu nôl ffurflen gais o’ch swyddfa dai leol.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Mewn rhai ardaloedd, nid oes llawer o alw am y garejys ac efallai y cewch gynnig garej ar unwaith. Os ddim, cewch eich rhoi ar y rhestr aros. Caiff garej wag ei chynnig i’r ymgeisydd sydd wedi bod ar y rhestr aros hiraf i ddechrau ac yna i’r ymgeisydd hiraf nesaf nes bo rhywun yn ei derbyn. Os na fydd unrhyw un o denantiaid y cyngor yn dymuno cael y garej, bydd ymgeiswyr nad ydynt yn denantiaid y cyngor yn cael eu hystyried yn nhrefn dyddiadau eu ceisiadau. Rydym yn rhoi blaenoriaeth i denantiaid y cyngor dros ymgeiswyr eraill.

Pan gewch garej, byddwn yn cysylltu â chi trwy lythyr i gadarnhau’r dyraniad ac i roi Amodau’r Denantiaeth – Garejys i chi ac mae’n rhaid i chi ei arwyddo i ddangos eich bod yn cytuno. Ar ôl ei arwyddo, gellwch gasglu allweddi’r garej.

A allaf gael garej arall, a sawl un allaf ei chael?

Gallwch, cyn belled â’ch bod wedi llwyddo i dalu’ch taliadau rhent. Mae gennych hawl i gael hyd at ddwy garej os oes llawer o enwau ar y rhestr aros a hyd at 3 os yw’r galw am garejys yn isel.

Beth os ydw i’n cael anhawster talu rhent am y garej?

Cysylltwch â’ch swyddfa dai leol i gael cyngor. Os methwch â gwneud hyn, byddwch yn colli tenantiaeth eich garej.

Beth am waith trwsio?

Y Gwasanaethau Tai sy’n gwneud gwaith trwsio. Sylwer y codir tâl arnoch am unrhyw ddifrod a achosir yn ddamweiniol, yn fwriadol neu oherwydd esgeulustra o’ch rhan chi neu unrhyw aelodau o’ch cartref, ymwelwyr, anifeiliaid anwes neu gontractwyr a huriwyd gennych.

Beth os ydw i am ddod â thenantiaeth y garej i ben?

Rhaid i chi roi wythnos o rybudd i ni yn ysgrifenedig. Gellwch naill ai lawrlwytho ffurflen derfynu neu hysbysu eich swyddfa dai leol yn ysgrifenedig. Byddwn yn ysgrifennu atoch i gadarnhau dyddiad y terfyniad a’r dyddiad cau ar gyfer dychwelyd allweddi.