Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Atebion Teleofal i Fyw'n Annibynnol (01978 292075)

Mae’r Gwasanaeth Teleofal yn gyswllt ffôn, 24 awr y dydd, 365 dydd y flwyddyn rhwng eich cartref a Chanolfan Ymateb Teleofal

Beth yw Teleofal?

Mae Teleofal yn wasanaeth all eich helpu i aros yn ddiogel yn y cartref a golygu bod modd galw am gymorth mewn argyfwng.

Gall Teleofal eich helpu i fyw’n annibynnol yn eich cartref drwy roi tawelwch meddwl bod modd galw rhywun yn awtomatig os bydd angen cymorth arnoch neu os bydd argyfwng.

Mae ystod o synhwyryddion Teleofal yn eich cartref yn ffordd anymwthiol o reoli risgiau i’ch iechyd a’ch diogelwch.

Darperir y Gwasanaeth Teleofal mewn partneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Delta Wellbeing.

Sut mae’r Gwasanaeth yn Gweithio?

Mae’r Gwasanaeth Teleofal yn darparu cyswllt ffôn, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn rhwng eich cartref a Chanolfan Ateb Teleofal trwy'r Uned Larwm Cartref.

Gallwch siarad â gweithredwr hyfforddedig yn y Ganolfan Ymateb drwydynnu'r larwm a ddarperir neu os caiff synhwyrydd Teleofal ei weithredu’n awtomatig caiff neges ei hanfon i’r Ganolfan Ymateb.

Yna bydd y gweithredwr yn cymryd y camau priodol, a allai gynnwys cynnig cyngor sylfaenol neu gysylltu ag aelod o’r teulu, y Gwasanaethau Brys neu drefnu i Wasanaeth Ymateb Brys Teleofal ymweld â chi.

Y Pecyn Teleofal Sylfaenol

Ar gael i unrhyw un sy’n teimlo fel pe baent yn agored i niwed ac sydd am wybod y bydd bob amser rhywun wrth law i gysylltu ag o os byddant am gael cymorth. Gosodir yr offer canlynol fel rhan o'r pecyn safonol a darperir synwyryddion dewisol hefyd yn dibynnu ar eich anghenion.

Uned Larwm Cartref (Safonol)

Yn cysylltu eich cartref â chanolfan ymateb telecare trwy linell ffôn.

Crogdlws Personol

Gellir galw am gymorth o unrhyw le yn y cartref.

Canfodydd Mwg

Yn gwneud galwad larwm ar unwaith i’r ganolfan ymateb leol.

System fonitro Gwres Eithafolr

Mae hyn yn monitro am wres eithafol neu gynnydd sydyn mewn tymheredd.

Key Safe

I’w gwneud hi’n bosibl cael mynediad mewn argyfwng.

Botwm Galwyr Ffug (dewisol)

Am gymorth pan fydd dieithryn yn ceisio mynediad i’ch cartref.

System Fonitro Anweithgarwch (dewisol)

Yn tynnu sylw os na fydd unrhyw symud mewn cartref erbyn amser penodol.

Yr uwch Becyn Teleofal:

Gellir cael Uwch Becyn Teleofal os bydd asesiad yn dangos bod angen cefnogaeth ychwanegol arnoch gan Weithiwr Iechyd new Ofal Cymdeithasol Proffesiynol e.e. Gweithiwr Cymdeithasol, Therapydd Galwedigaethol neu Nyrs.

I gael rhagor o wybodaeth am asesiad o'ch anghenion, cysylltwch â Tîm Ymateb Cychwynnol (TYC) ar 01978 292066.

Faint fydd yn ei gostio?

£3.76 yr wythnos yw cost y gwasanaeth Teleofal.