Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dyletswyddau'r Cynghorwyr

Dyletswyddau'r holl Gynghorwyr

Dylai gwahanu swyddogaethau gweithredol ac archwilio gyda gwaith Pwyllgor llai ffurfiol roi fwy o amser i bob Cynghorydd i ganolbwyntio ar ddatblygiad polisau mwy manwl, yn lleol ac yn strategol ac i ymwneud materion lleol.

Y Cynghorwyr fel Aelodau o'r Cyngor llawn yw'r rhai sy'n gwneud y penderfyniadau terfynol a bydd pob Cynghorydd yn cyflawni nifer o swyddogaethau rheoli strategol a chorfforaethol.

Sylwer - bydd y rhestr hon yn cael ei monitro'n barhaol i adlewyrchu'r newidiadau mewn amgylchiadau, gofynion y llywodraeth ac anghenion y Cyngor.

Yn ogystal hyn bydd pob aelod yn:

Cynrychioli eu cymuned a sicrhau bod barn y gymuned honno'n cael ei chynnwys ym mhroses benderfynu'r Cyngor h.y. pleidio achos cymuned.

Ymdrin gwaith cymdeithasol unigol a gweithredu fel adfocad ar gyfer etholwyr wrth ddatrys cwynion neu bryderon penodol.

Mantoli'r buddiannau gwahanol a enwir, ac sy'n aml yn gwrthdaro, yn y ward a chynrychioli'r ward fel cyfanrwydd.

Eistedd fel aelodau o Bwyllgorau Sefydlog.

Barod i'w henwebu fel cynrychiolydd y Cyngor ar gyrff eraill priodol a datblygu arbenigedd yn gysylltiedig 'r cyrff hynny.

Dyletswyddau Pellach Aelodau Pwyllgor ADP

Adolygu polisi a datblygu argymhellion i'w hystyried gan y Bwrdd Gweithredol.

Adolygu'r gwasanaeth a gyflawnir.

Ystyried argymhellion y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y gyllideb.

Monitro ac archwilio perfformiad a phenderfyniadau'r Bwrdd Gweithredol.

Penodi'r Paneli Archwilio ac unrhyw grwpiau gwaith tasg a chwblhau, pennu a chydlynu eu rhaglenni gwaith.

Cynghori'r Adran Weithredol a chynnig argymhellion ar gyfer newid y cyllidebau ar sail adolygiadau o'r gwasanaethau.

Cynnig argymhellion i'r Bwrdd Gweithredol ynghylch y materion hynny yr ymgynghorwyd hwy.

Dyletswyddau Pellach Aelodau'r Bwrdd Gweithredol

Llunio'r Datganiad Strategaeth Gorfforaethol a, maes o law, y cynllun Cymunedol, gan amlinellu amcanion strategol y Cyngor a'r blaenoriaethau polisi corfforaethol sydd i'w hargymell i'r Cyngor.

Llunio'r cynlluniau strategol sydd angen eu cymeradwyo gan y Cyngor.

Adolygu, datblygu a sefydlu polisi sydd heb ei neilltuo i'r Cyngor.

Cytuno ar yr adnoddau sydd i'w darparu i fodloni amcanion corfforaethol y Cyngor a dyrannu'r adnoddau hynny rhwng y gwasanaethau a'r blaenoriaethau yn unol pholisi'r Cyngor.

Cytuno ar gyllidebau cyfalaf a refeniw ac ymdrin ag unrhyw gynnig am drosglwyddiad arian nas dirprwywyd i swyddog.

Cynghori'r Cyngor ynghylch cyrff allanol allweddol. (Cyflawnir y rhan fwyaf o gynrychiolaethau allanol gan yr aelodau anetholedig, neu swyddogion, fel y bo'n briodol).

Cytuno ar y rhaglen ar gyfer adolygu Gwerth Gorau.

Meithrin a chynnal perthynas gadarnhaol gyda sefydliadau partneriaethol