Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sut Caiff Eich Arian Ei Wario

Gwybodaeth Cyffredinol

2018/19 Gwariant Crynswth £ Gwasanaeth 2019/20 Gwariant Crynswth £
44,481,956 Amgylcheddol a Thechnegol 46,847,216
63,645,775 Tai a’r Economi 59,032,642
77,651,263 Gwasanaethau Cymdeithasol 80,073,248
115,777,988 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar (gan gynnwys ysgolion) 120,208,645
31,571,954 Gwasanaethau Corfforaethol Canolog ac eraill 28,327,551
333,128,936 Cyfanswm yr holl wasanaethau 334,489,302
163,650 Cymorth Diamod 259,650
333,292,586 Cyfanswm Cyllid y Cyngor 334,748,952
52,614,000 Cyfrif Refeniw Tai 55,127,000
385,906,586 Cyfanswm Gwariant Crynswth 389,875,952

O ble daw’r arian?

2018/19 Incwm £ O ble daw’r arian 2019/20 Incwm £
100,420,623 Ffioedd, taliadau a grantiau 97,895,661
52,614,000 Rhenti Tai 55,127,000
174,636,390 Cyllid Llywodraeth Cymru 175,251,933
327,671,013 Cyfanswm Incwm 328,274,594
58,235,573 Yr hyn sydd ar ôl i’w dalu gan y Dreth Gyngor 61,601,358
117,629 Llai’r swm a godir o dreuliau arbennig 119,254
58,117,944 Swm a godir gan y Dreth Gyngor Gyffredinol 61,482,104
53,280 Rhennir â: Sail Trethi (cyfwerth â Band D) 53,421
1,090.80 Tâl cyffredinol ym Mand D 1,150.90