Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymorth a Gostyngiadau

Pobl ag Anableddau

Os oes angen ystafell ychwanegol neu le ychwanegol yn eich cartref arnoch chi neu rywun sy’n byw gyda chi oherwydd anabledd, efallai y bydd modd i chi gael gostyngiad ar eich bil. Byddai’r gostyngiad hwn yn cael ei roi trwy osod eich cartref mewn band prisio is.

Os yw eich cartref ym mand A, mae’n bosibl y byddwch yn dal yn gymwys i gael gostyngiad.

Cysylltwch â’r Cyngor am wybodaeth bellach os ydych yn meddwl eich bod yn gymwys.

Gostyngiadau

Os mai dim ond un oedolyn sy’n byw yn yr eiddo, bydd gostyngiad o 25% yn berthnasol. Mae gostyngiadau hefyd yn berthnasol i grwpiau penodol o bobl gan gynnwys myfyrwyr, nyrsys dan hyfforddiant, hyfforddwyr ieuenctid dan hyfforddiant a phobl â nam meddyliol difrifol. Os ydych yn meddwl bod hawl gennych gael gostyngiad, dylech gysylltu â’r Cyngor. Os ydych wedi cael gostyngiad a’ch bod yn credu ar unrhyw adeg nad oes gennych hawl iddo bellach, rhaid i chi hysbysu’r Cyngor o fewn 21 diwrnod. Os methwch â gwneud hynny, mae’n bosibl y bydd yn arwain at gosb.

Cartrefi Eithriedig

Bydd rhaid i’r mwyafrif o dai dalu’r Dreth Gyngor, ond bydd rhai’n eithriedig ac ni fydd raid iddynt dalu’r Dreth Gyngor. Mae’r rhain yn cynnwys eiddo lle mai myfyrwyr yw’r unig breswylwyr, neu unigolion sydd â nam meddyliol difrifol, ac eiddo gwag sydd:

Premiwm Treth Y Cyngor

O 1 Ebrill 2017, bydd y cyngor yn gosod cyfradd premiwm o 50% o swm Treth y Cyngor ar eiddo penodol sy’n cael eu hystyried yn “eiddo gwag tymor hir” neu “ail gartref”.

Ystyrir annedd yn eiddo gwag tymor hir os yw wedi bod yn wag a heb fawr o ddodrefn am gyfnod parhaol o flwyddyn. Diffinnir ail gartref fel annedd nad yw’n brif gartref i unigolyn ac sydd â llawer o ddodrefn.

Mae rhywfaint o feini prawf, os yn berthnasol, yn golygu na fyddai’r eiddo’n destun premiwm. Y rhain yw:

Gall y tri maen prawf cyntaf a restrwyd uchod fod yn berthnasol i eiddo gwag tymor hir. Fodd bynnag, gall y chwe maen prawf fod yn berthnasol i ail gartrefi.

A allaf leihau fy nhaliadau Treth Gyngor neu rent?

A oes gen i hawl?

Os ydych ar incwm isel neu fudd-daliadau penodol, efallai bod gennych hawl.

Ydych chi’n bensiynwr sy’n derbyn incwm isel?

Os mai ydw yw’ch ateb i’r ddau gwestiwn uchod, mae’n bosibl y bydd gennych hawl i gael help.

Credyd Cynhwysol

Os ydych o oedran gwaith ac â llai na thri o blant a ddim yn cael budd-dal ar hyn o bryd, efallai y bydd angen i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol i gael cefnogaeth a chymorth gyda’ch costau tai. I gael rhagor o ybodaeth
ewch i www.gov.uk/universal-credit.

Os oes gennych dros dri o blant, dylech wneud cais am Fudd-dal Tai/Gostyngiad Treth y Cyngor.

Os ydych yn bensiynwr, dylech wneud cais i’r Cyngor am gymorth gyda Budd-dal Tai/Gostyngiad Treth y Cyngor.

Y Dreth Gyngor

Os ydych yn atebol am Y Dreth Gyngor gallech dderbyn help gyda’r cyfan neu ran o’ch bil.

Rhent

Os ydych yn talu rhent i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam neu landlord preifat, mae’n bosibl y bydd gennych hawl i gael help â’ch rhent.

Sut allaf wneud Cais?

Cyfrif ar-lein newydd ar gyfer trigolion

Yn yr oes yma mae cymaint ar gael ar-lein ac mae’n gyflym, hawdd ac yn effeithlon. Pa mor dda bysai os fyddai gwasanaethau Cyngor mor syml i’w cyrchu? Wel, nawr maen nhw yn!

Fy Nghyfrif yw’r cyfrif ar-lein newydd ar gyfer trigolion Wrecsam!

Mae Fy Nghyfrif yn eich galluogi i greu cyfrif diogel, personol ar-lein lle gallwch weld eich datganiadau Treth Cyngor a Budd-daliadau, diwygio debydau uniongyrchol, gwneud cais am amryw o ostyngiadau ac eithriadau a gwneud cais hawlio budd-dal newydd.

I gofrestru ewch i www.wrecsam.gov.uk/fynghyfrif

Cofrestrwch ar gyfer

Tenantiaid yr Awdurdod Lleol

Cysylltwch â’ch swyddfa ystâd leol a gofyn am ffurflen fudd-daliadau i helpu i dalu rhent a’r Dreth Gyngor, neu ffoniwch (01978) 292033.

Tenantiaid preifat a pherchen-ddeiliaid

Cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam (01978) 292033 gan ofyn am ffurflen Lwfans Rhent a/neu Gostyngiad Treth Gyngor.

Ydych chi’n berchen-ddeiliad?

Gwiriwch eich bil Treth Gyngor. Os nad oes budd-dal wedi’i ddangos a’ch bod wedi gwneud cais, cysylltwch â ni ar unwaith.

Ydych chi’n Denant Awdurdod Lleol/Preifat?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r is–adran fudd-daliadau ar (01978) 292033 i drafod y mater.

Defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Mae gan Cyngor Wrecsam ddyletswydd i ddiogelu cyllid cyhoeddus mae’n ei ddefnyddio ac mae’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn ymarfer er mwyn sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario’n briodol. Gall rannu gwybodaeth a ddarperir iddo â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cyllid cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Bob blwyddyn mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gofyn i ni ddarparu manylion am bob eiddo sy’n talu Treth y Cyngor, y personau sy’n atebol, y symiau taladwy - gan gynnwys gostyngiadau, eithriadau a rhai a anwybyddir fel y gellir cymharu’r wybodaeth â gwybodaeth arall a ddarperir gan gyrff cyhoeddus eraill, yn arbennig y Gofrestr Etholiadol a sefydliadau preifat.

Gellir defnyddio gwybodaeth bersonol gan y Cyngor mewn sawl ffordd, er enghraifft archwilio a chasglu dyledion (nid dim ond y Dreth Cyngor), atal twyll a dadansoddi ystadegau. Gellir rhannu gwybodaeth hefyd gyda sefydliadau/cyrff eraill yn ogystal ag unrhyw faterion penodol.