Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth Treth y Cyngor

Mae’r Dreth Gyngor yn dreth leol a godir ar bob eiddo domestig ac mae iddi dair elfen:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sy’n casglu’r holl daliadau hyn. Mae’n cadw’r swm sy’n ddyledus i’r Cyngor ac yn talu symiau Awdurdod yr Heddlu a’r Cynghorau Cymuned unigol a gasglwyd ar eu rhan.

Mae’r swm yr ydych yn ei dalu mewn gwirionedd yn dibynnu ar y band y mae’ch eiddo wedi’i osod ynddo. Mae’r bandiau hyn yn amrywio o ‘A i I’ - ‘A’ yw’r gost isaf ac ‘I’ yw’r gost uchaf.

Mae’r cyfanswm sy’n ddyledus yn cwmpasu dwy ran, 50% mewn perthynas â’r eiddo a 50% mewn perthynas â’r meddiannydd. Mae’r hanner am yr eiddo yn daladwy dan unrhyw amgylchiadau ond gellir lleihau’r elfen bersonol os yw’r eiddo yn gartref i lai na dau o bobl. Os oes un unigolyn yn byw ar ei ben ei hun, caiff elfen bersonol y dreth sy’n daladwy ei haneru, ac os yw’r eiddo’n wag, nid yw’r elfen bersonol yn berthnasol.

Sylwer Yn unol â deddfwriaeth Cymru codir tâl llawn o 100% ar unrhyw eiddo yn Wrecsam sy’n wag ac wedi ei ddodrefnu, neu wedi ei adael heb ddodrefn am gyfnod hirach na 6 mis.
Petai unrhyw eiddio’n parhau’n wag am gyfnod parhaus o 12 mis gellir codi pris premiwm. Am wybodaeth bellach ynghylch hyn ewch i dudalen 5.

Gwasanaeth Cwsmer

Os oes gennych gwestiwn ar unrhyw fater yn ymwneud â Threth y Cyngor neu Drethi Busnes (ar wahân i Fandiau a Gwerth Trethiannol) ac os hoffech help a chyngor, gellir cysylltu â'r:

Ysgrifennu at Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Trethiant Corfforaethol a Dyled, Stryt y Lampint, Wrecsam LL11 1AR neu dros y ffôn / ebost ar:

Os hoffech siarad ag aelod 0 staff ynghylch eich ymholiad yn bersonol, dylech fynd i Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam. Yno mae ymgynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi all helpu gyda'ch ymholiad p'un yw'n ymwneud a Budd-dal Treth y Cyngor I Tai, Trethi Busnes neu Dreth y Cyngor. Fel arall gallwch gysylltu â'r isadran yn uniongyrchol ar y rhifau ffôn uchod. Os cewch unrhyw drafferth wrth dalu cysylltwch â ni cyn gynted a phosibl.

Sut caiff fy eiddo ei brisio?

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn gyfrifol am brisio holl eiddo domestig Cymru a Lloegr ac mae'n gosod eich eiddo mewn un o naw band eiddo. Mae'r VOA yn asiantaeth annibynnol ac nid yw'n rhan o'r Cyngor. Mae'r VOA wedi cyfrifo gwerth eich band ar sail prisiau eiddo ar 1af Ebrill 2003. Gelwir hwn yn 'ddyddiad prisio'. Mae'r dyddiad gosod yn sicrhau bod pob eiddo yn cael ei asesu ar gyfnod penodol, gan sicrhau system decach i bawb.

Mae'r VOA yn cymryd i ystyriaeth maint, oedran, cymeriad a lleoliad eich eiddo a data gwerthiant o amgylch y dyddiad prisio i benderfynu ar y band cywir.

Os adeiladwyd eich eiddo ar ôl 1af Ebrill 2003, bydd y VOA yn gosod eich eiddo mewn band yn seiliedig ar beth fyddai ei werth ar y dyddiad hwnnw yn defnyddio data gwerthiant cymharol.

Mae gan bob band eiddo ystod o werthoedd. Dangosir y bandiau eiddo a gwerthoedd ar gyfer Cymru yn y tabl isod.

Band Ystod o werthoedd
A Dan £44,000
B £44,001 - £65,000
C £65,001 - £91,000
D £91,001 - £123,000
E £123,001 - £162,000
F £162,001 - £223,000
G £223,001 - £324,000
H £324,001 - £424,000
I £424,001 ac uwch