Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Eich Hawliau Mewn Perthynas  Thalu Treth y Cyngor

Talu Treth y Cyngor

Taliadau

Os dymunwch, cewch dalu'r bil cyfan mewn yn taliad ar neu cyn Ebrill 15, neu mewn dau randaliad ar neu cyn Ebrill 15 a Medi 15.

Rhandaliadau

Mae gennych hawl statudol i dalu mewn deg rhandaliad o fis Ebrill i Ionawr . Mae gan y rheiny sydd ag atebolrwydd sy’n dechrau yn hwyrach yn y flwyddyn hawl i lai o randaliadau.

Taliadau Debyd Uniongyrchol - Dim Llythyrau atgoffa; Dim gwys; Dim aros.

Rydym yn cynnig dewis o ddyddiadau talu os byddwch yn dewis talu drwy Ddebyd Uniongyrchol. Deg taliad misol ar naill ai’r 5ed, 20fed neu ar ddiwrnod olaf y mis, neu drwy ddeuddeg taliad misol ar 4ydd diwrnod y mis.

Talu Arlein neu Dros Y Ffôn

Talu Treth y Cyngor

Gallwch dalu gyda’r rhan fwyaf o gardiau credyd neu ddebyd trwy ein gwasanaeth talu dros y ffôn 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos gan ddefnyddio ffôn tôn gyffwrdd. Ffoniwch 0300 3336510 a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Llythyr Atgoffa

Os methwch â thalu rhandaliad erbyn y 15fed o bob mis, cewch lythyr atgoffa.

Os talwch y rhandaliad(au) a fethwyd o fewn saith diwrnod gallwch barhau idalu rhandaliadau misol.

Os na lwyddwch i wneud hyn, bydd y cyfanswm llawn am y flwyddyn yn daladwy.

2il lythyr atgoffa

Os methwch thalu'r rhandaliadau ail waith, yna anfonir ail lythyr atgoffa.

Os methwch â thalu o fewn saith diwrnod byddwch yn colli’ch hawl i dalu’n fisol a bydd y balans cyfan yn daladwy

Nodyn atgoffa terfynol – 3ydd llythyr atgoffa

Os ydych eisoes wedi cael dau lythyr atgoffa ac wedi talu'r rhandaliadau coll o fewn saith diwrnod ar ôl cael y llythyrau atgoffa, ac yn methu am y trydydd tro yna bydd y swm llawn sy'n weddill yn daladwy ar unwaith.

Gwys

Ar ôl i chi golli’r hawl i dalu rhandaliadau, mae gofyn i’r Cyngor yn unol â’r gyfraith, roi gwys am y swm sy’n weddill yn ogystal â chostau. Ar hyn o bryd, mae’r costau hyn yn £40.00 am y gwys a £30.00 am y gorchymyn atebolrwydd.

Gorchymyn Atebolrwydd

Ar ôl i chi dderbyn gorchymyn atebolrwydd, mae gan yr awdurdod hawl i:

  1. Wneud cais i atafaelu eich enillion/Cymorthdal Incwm.
  2. Anfon y beili i atafaelu eich nwyddau.
  3. Gwneud cais i'r llys i'ch carcharu am beidio â thalu.

Ond gallwch hefyd gytuno gyda swyddfa’r Dreth Gyngor i dalu’r swm sy’n
weddill yn wythnosol/misol cyn belled â’i fod yn ffigur derbyniol.