Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cefnogaeth i rieni sy'n gweithio

Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam gynnig gwybodaeth a chyngor i rieni sy’n gweithio a gofalwyr ar nifer o faterion fel gweithio’n hyblyg, gofal plant a chredydau treth.

Gweithio’n Hyblyg a Chydbwysedd rhwng Bywyd a Gwaith

Nid dim ond ymwneud â theuluoedd a gofal plant y mae polisïau ac arferion gorau Cydbwysedd rhwng Bywyd a Gwaith. Ac nid yw'n ymwneud â gweithio llai. Mae’n ymwneud â chreu'r cydbwysedd cywir rhwng beth allwch chi ei gyflawni yn y gwaith a gartref a bod yn ddigon ffres i roi'r ymdrech orau ymhob agwedd o’ch bywyd.

Mae yna nifer o wahanol fathau o weithio hyblyg a gall gynnwys gweithio’n rhan amser, gweithio yn ystod y tymor yn unig, rhannu swydd, amser hyblyg, oriau cywasgedig, oriau blynyddol, gweithio o adref yn rheolaidd, gweithio symudol, seibiant mewn gyrfa neu ddeilliannau wedi’u comisiynu.

Yr hawl i ofyn am gael gweithio’n hyblyg

Mae gan bob cyflogai sydd â 26 wythnos o wasanaeth cyflogaeth parhaus gyda'r un cyflogwr yr hawl cyfreithiol i ofyn am weithio'n hyblyg. Mae’n rhaid i gyflogwyr ymdrin â cheisiadau mewn dull rhesymol. Gall cyflogwr wrthod cais os oes ganddynt reswm busnes da dros wneud hynny.

Yr hawl i hyfforddi

Fel gyda gweithio'n hyblyg gall cyflogeion sydd wedi gweithio am 26 wythnos barhaus gyda chyflogwr wneud cais am amser i hyfforddi. Mae angen i’r cyflogai allu dangos y bydd yr hyfforddiant / cymhwyster yn eu helpu i ddatblygu sgiliau sy’n berthnasol i’w gwaith, lle gwaith neu fusnes. Gellir gwrthod y cais os y bydd yn rhoi pwysau gormodol ar y cyflogwr i weithredu’r cais.

Gofal Plant

Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam roi gwybodaeth i chi am ddarparwyr gofal plant yn eich ardal, y Cynnig Gofal Plant i Gymru yn ogystal â chyllid ar gyfer costau gofal plant.

Pan fo pethau'n mynd o'i le yn y gwaith

Os hoffech wybod mwy am y Cydbwysedd rhwng Bywyd a Gwaith a sut allwch chi sicrhau ei fod yn gweithio i chi, e-bostiwch fis@wrexham.gov.uk neu galwch heibio Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam am fwy o wybodaeth. Mae gwybodaeth ar gael am drefniadau gweithio’n hyblyg, seibiant mewn gwaith, deddfwriaeth yn effeithio ar y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, gofal plant a chymorth gyda chostau gofal plant.