Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymorth gyda chostau gofal plant

Credydau Treth

Mae Credyd Treth Plant ar gael i deuluoedd gyda phlant, pa un ai ydynt mewn gwaith neu beidio. Mae’r swm y byddwch yn derbyn yn seiliedig ar eich incwm blynyddol ac yn lleihau wrth i'ch incwm gynyddu. Gallwch ddefnyddio’r arian yma i dalu am gostau gofal plant, ond nid yw’n daliad penodol ar gyfer gofal plant.

Mae Credyd Treth Gwaith yn cefnogi pobl sy’n gweithio (cyflogedig a hunangyflogedig) ar incwm isel. Os ydych chi’n sengl, mae’n rhaid i chi fod yn gweithio 16 awr. Os ydych chi’n rhan o gwpl, mae’n rhaid i chi fod yn gweithio 24 awr rhyngoch chi gydag un ohonoch chi’n gweithio o leiaf 16 awr. Mae’r swm y byddwch yn derbyn yn seiliedig ar eich incwm blynyddol ac yn lleihau wrth i'ch incwm gynyddu.

Gallwch ddefnyddio elfen gofal plant Credyd Treth Gwaith ar gyfer costau gofal plant cofrestredig neu gymeradwy os ydych chi’n gymwys. Mae’r swm y byddwch yn derbyn yn dibynnu ar incwm yr aelwyd a’ch costau gofal plant. Efallai y byddwch chi’n well allan yn defnyddio talebau gofal plant os yw’ch incwm yn uchel.

Ni fydd hawlwyr newydd fel rheol yn gallu gwneud cais am Gredyd Treth, bydd yn rhaid iddynt wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn lle.

Gofal Plant Di-dreth

Mae’r cynllun gofal plant di-dreth ar gael i rieni sy’n gweithio (gan gynnwys rhieni hunangyflogedig) a chanddynt blant dan 11 oed (17 oed ar gyfer plant anabl) ac nid yw’n dibynnu ar gyflogwr yn cynnig cynllun. Bydd y llywodraeth yn ychwanegu at y swm rydych chi’n talu i mewn i’ch cyfrif Gofal Plant Di-dreth. Ni chewch chi ofal plant di-dreth os ydych chi eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol/Credyd Treth neu’n rhan o gynllun talebau gofal plant.

Os ydych chi’n defnyddio talebau gofal plant, gallwch barhau i’w defnyddio hyd nes bydd eich cyflogwr yn rhoi’r gorau i’w cynnig. Nid yw'r cynllun talebau gofal plant bellach ar agor i deuluoedd newydd.

I’ch helpu i weld a fyddwch chi’n well allan yn defnyddio Credyd Cynhwysol/Credyd Treth neu ofal plant di-dreth / talebau gofal plant, defnyddiwch y cyfrifiannell yn.

Y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru ar gyfer plant 3 i 4 oed (30 awr)

Mae Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru ar gael ymhob rhan o Fwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae pob rhiant cymwys sy’n byw yn Wrecsam yn gallu gwneud cais i gael mynediad at y cynnig ar gyfer eu plant, o ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed hyd at y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed.

Mae Cynghorau Wrecsam a Sir y Fflint yn cydweithio i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant yn Wrecsam. Gall rhieni Wrecsam wirio a ydynt yn gymwys ac ymgeisio ar-lein drwy’r system ar-lein ar y cyd a gaiff ei gweinyddu gan Gyngor Sir y Fflint ar gyfer y Cynnig Gofal Plant yn Wrecsam, ewch i:

Os oes gan rieni unrhyw ymholiad yn ymwneud â'r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn Wrecsam, mae croeso i chi gysylltu â:

Gwybodaeth bellach:

Mae’r cynnig hwn yn cynnwys 30 awr o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth sydd yn cynnwys Hawl Bore Oes a Darpariaeth Meithrin y Cyfnod Sylfaen i blant tair a phedair oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn i rieni sy’n gweithio. Bydd plant sy’n gymwys yn gallu defnyddio’r cynnig o ddechrau’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair.

Mae’r hawl fel a ganlyn:

Hawliau
Cynllun Hawl Addysg Lwfans Gofal Plant Pryd
Hawl Bore Oes 10 awr yr wythnos 20 awr yr wythnos Yn ystod y tymor – 39 wythnos y flwyddyn
Cyfnod Sylfaen Meithrin 12.5 awr yr wythnos 17.5 awr yr wythnos Yn ystod y tymor - 39 wythnos y flwyddyn
    30 awr am hyd at 9 wythnos pro rata Gwyliau Ysgol

Cyllidebu


Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol nifer o awgrymiadau defnyddiol i’ch helpu chi wneud eich arian bara’n hirach yn ogystal â chynllunydd cyllideb i’ch helpu chi reoli eich arian.

Dyledion

Gallwch dderbyn cyngor a chymorth ymarferol a chyfrinachol ar ddyledion gan:

Credyd Cynhwysol