Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Amodau Hurio Canolfannau Cymunedol

 1. Mae’n rhaid llenwi Ffurflen Archebu a’i llofnodi gan yr unigolyn sy’n gyfrifol am dalu am logi'r ystafell ac sy’n gyfrifol am drefnu’r gweithgaredd neu ddigwyddiad. Mae’n rhaid iddynt fod dros 18 mlwydd oed; ar gyfer unigolion sy’n iau nag 18 mae’n rhaid cael gwarantwr. Mae hwn yn gytundeb i ufuddhau i amodau llogi.
 2. Yr unigolyn (unigolion) neu’r sefydliad y caniateir iddynt logi’r cyfleusterau fydd yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir yn ystod y cyfnod llogi. Bydd cost lawn unrhyw ddifrod i'r eiddo neu gyfarpar yn cael ei godi ar y sawl sy’n llogi.
 3. Sicrhewch eich bod yn gofalu am eich eiddo personol. Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw eitemau neu offer ac ati sy'n cael eu dwyn neu eu colli ar y safle.
 4. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n llogi sicrhau na achosir unrhyw niwsans neu gynnwrf y tu mewn neu o amgylch y Ganolfan, ac mae’n rhaid iddynt gadw at unrhyw amodau trwyddedau ychwanegol i’w gweithgareddau sydd heb eu cynnwys yn y drwydded eiddo.  
 5. Bydd y sawl sy’n llogi yn sicrhau bod unrhyw weithgareddau i blant yn cydymffurfio â darpariaethau Deddf Plant 1989 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac mai dim ond unigolion addas a phriodol sydd â mynediad at blant.
 6. Ni ddylid defnyddio’r eiddo at unrhyw ddiben anghyfreithlon nac ar gyfer unrhyw ddiben a allai dramgwyddo'r cyhoedd. Mae trefnydd y digwyddiad yn gyfrifol am atal unrhyw weithgaredd a allai beryglu diogelwch y cyhoedd, er enghraifft atal ymddygiad afreolus, gorlenwi a sicrhau y cedwir at ofynion o ran iechyd a diogelwch.
 7. Mae’n ofynnol yn yr archeb hon eich bod yn mynd â chofrestr o fynychwyr i’ch digwyddiad ac yn ymgyfarwyddo eich hun â’r gweithdrefnau diogelwch tân statudol (gan gynnwys lleoliad y larymau tân, allanfeydd mewn argyfwng, offer diogelwch tân a mannau ymgynnull oddi wrth yr adeilad) ar gyfer y ganolfan hon; mae’r rhain yn cael eu harddangos. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd y cyfrifoldeb i wneud i aelodau o'ch grŵp fod yn ymwybodol o'r gweithdrefnau hyn. Peidiwch â rhwystro unrhyw goridorau neu allanfeydd. Noder nad oes ffôn cyhoeddus wedi’i leoli yn yr adeilad hwn. Drwy wneud yr archeb hon, mae'r sawl sy'n llogi yn gyfrifol am ddarparu Cymorth Cyntaf i’w hunain ac i’w cynrychiolwyr.

 8. Ni ellir dod ag unrhyw offer trydanol i’r eiddo oni bai y bydd staff y Ganolfan yn cytuno ar hynny. Mae’n RHAID i bob teclyn gael eu harolygu a’u pasio gan drydanwr cymwys i nodi eu bod yn ddiogel i’w ddefnyddio a dylent gydymffurfio â’r rheoliadau cyfredol. (Bydd angen tystiolaeth ysgrifenedig o hyn gyda thystysgrif sydd wedi’i chyflwyno yn ystod y 12 mis diwethaf cyn eich archeb). Yn amlwg mae’r rheoliad hwn yn berthnasol i unrhyw unigolyn neu grŵp sy’n cymryd rhan yn eich digwyddiad neu yr ydych yn isosod iddynt megis masnachwyr, arlwywyr, disgos, bandiau ac ati.

 9. Mae’r sawl sy’n llogi yn gyfrifol am gael trwyddedau lle bo angen cyfleusterau bar ac am sicrhau y cedwir at y cyfreithiau trwyddedu. Mewn Canolfannau lle mae ardal bar ar wahân i’r ardal cegin, efallai codir tâl ychwanegol ar gyfer defnyddio'r ardal hon.

 10. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n llogi sicrhau bod unrhyw fwyd a baratowyd neu a gymerwyd i’r safle wedi’i baratoi, ei storio a’i weini yn unol â'r rheoliadau Iechyd a Diogelwch. Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ei Swyddogion, Gweision nac Asiantau yn gyfrifol am farwolaeth neu salwch a achosir i unrhyw unigolyn sy’n bwyta bwyd ar yr eiddo heblaw am safon ddiffygiol yng nglendid yn y Ganolfannau yr ardal baratoi bwyd priodol.

 11. Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi yswirio’r eiddo ar gyfer risg arferol, ond dylai pob unigolyn sy’n llogi cyfleusterau sicrhau bod unrhyw risgiau yswiriant yn gysylltiedig â damweiniau, atebolrwydd cyhoeddus ac ati, yn cael eu cynnwys gan y sawl sy’n llogi. Dylai'r sawl sy’n llogi nodi’n benodol bod y defnydd o’r Ganolfan a’i holl offer, cyfleusterau ac amwynderau yn cael ei ganiatáu ar risg personol y sawl sy’n llogi, ac ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am farwolaeth, neu anaf personol unrhyw ddefnyddiwr, nac am golled o ganlyniad, a achosir ac eithrio o ganlyniad i gyflwr diffygiol y Ganolfan neu'r offer, neu o ganlyniad i esgeulustod y Pwyllgor Rheoli, ei Swyddogion, Gweision neu Asiantau.

 12. Y costau llogi cyfredol yw’r rhai a nodwyd ar y ffurflen gais ac mae’r rhain yn cael eu hadolygu’n flynyddol. Mae’r ffi yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam cyn yr archeb neu wrth gael yr anfoneb i grwpiau gyda chytundeb archeb bloc. Codir ffi o 50% os bydd yn cael ei ganslo rhwng 28 diwrnod a 15 diwrnod. Codir ffi o 100% os bydd yr archeb yn cael ei ganslo llai na 14 diwrnod.

 13. Bydd sesiwn yn cynnwys Bore, Prynhawn neu Noswaith. Mae ffi llogi ar gyfer pob sesiwn, ac mae pob sesiwn yn 3 awr. Bydd archebion fesul awr yn cael eu hystyried a’u prisio ar gais.
  Gall y sawl sy'n llogi ond dod i’r Ganolfan ar yr amser archebu a gytunwyd yn unig ac mae’n rhaid iddynt adael yn brydlon ar ddiwedd yr amser archebu a gytunwyd yn dilyn dyfodiad aelod o staff. Mae manylion cyswllt mewn argyfwng wedi’i arddangos ar yr hysbysfwrdd yn y Ganolfan.

 14. Bydd yn ofynnol bod y sawl sy’n llogi’n gadael yr eiddo mewn cyflwr taclus a boddhaol ar ddiwedd y cyfnod llogi.

 15. Ni chaniateir ysmygu (gan gynnwys defnydd o sigaréts electronig) mewn unrhyw ran o’r adeilad neu eiddo.  Ni fydd dod â chyffuriau hamdden ac/neu gamddefnyddio sylweddau i’r eiddo yn cael ei oddef yn y Ganolfan, a bydd unrhyw archebion yn y dyfodol yn cael eu canslo neu eu gwrthod a gellir eu herlyn.