Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

TCC

Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth ynghylch Teledu Cylch Cyfyng (TCC) a weithredir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae Teledu Cylch Cyfyng (TCC) yn system deledu sy’n gweithredu ar sail “dolen gaeëdig”. Nid yw’n debyg i deledu darlledu, sydd ar gael i unrhyw un â derbynnydd addas, dim ond ar gyfer y rhai sydd â chyswllt uniongyrchol â’r ddolen mae lluniau TCC ar gael ac yn achos Wrecsam, yr ystafell fonitro ganolog. Mae’r ddolen yn gyswllt gwirioneddol, sy’n cynnwys cebl ffibr optig, sy’n cludo’r llun o’r camera i fonitor.

Cefndir

Sefydlwyd cynllun TCC Canol y Dref yn Nhachwedd 1996, gyda deuddeg o gamerâu wedi’u gosod yn strategol yng nghanol tref Wrecsam.

Sefydlwyd Ystafell Reoli Ganolog o’r dechrau un er mwyn darparu gwasanaeth monitro parhaus 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.  Oherwydd bod nifer o brosiectau wedi’u gweithredu ers 1996, mae nifer y camerâu wedi cynyddu’n sylweddol ac erbyn hyn mae rhwydwaith eang Wrecsam yn goruchwylio nifer o leoliadau yng nghanol y dref ac ym mhentrefi’r fwrdeistref sirol.

O ganlyniad uniongyrchol i brosiectau ar y cyd, mae rhwydwaith Teledu Cylch Cyfyng (TCC) Wrecsam hefyd wedi’i ymestyn i ddarparu diogelwch ychwanegol yn Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, Ysbyty Maelor Wrecsam a nifer o barciau siopa o amgylch canol tref Wrecsam.

Effaith TCC

Mae llwyddiant TCC o leihau trosedd ac anhrefn ac ofn troseddau yn yr ardaloedd sy’n cael eu cynnwys wedi gwneud cryn wahaniaeth. Mae gwybodaeth gan Heddlu Gogledd Cymru yn nodi bod cyflwyno TCC, ynghyd â datblygu Tîm Heddlu Canol y Dref wedi arwain at leihad o 52% mewn trosedd yng nghanol y dref yn y flwyddyn gyntaf o’i gweithredu.

Mae ymchwil lleol ar drosedd ac anhrefn, a gadarnhawyd gan ddarganfyddiadau/ganlyniadau’r asesiad o anghenion cymunedol, wedi dangos yn glir bod TCC wedi cyfrannu at leihau ofn troseddau a dirnadaeth ddiogelach yn yr ardaloedd y mae camerâu ynddynt. Mae buddsoddiad arwyddocaol wedi’i wneud mewn TCC yng nghanol y dref, ac mae wedi cynhyrchu canlyniadau. Mae arolygon barn gyhoeddus wedi dangos cefnogaeth sylweddol i ddefnydd TCC yng nghanol y dref a chanran fawr o bobl yn nodi eu bod am weld TCC yn eu cymunedau.

Cyllido TCC

Cyllidwyd cynlluniau TCC gan gyfuniad o gyfraniadau cyhoeddus a phreifat. Telir am y rhan fwyaf o’r costau cynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ond ceir cyfraniadau gan fanwerthwyr a sefydliadau eraill ar gyfer rhai camerâu.

Mae sawl trefniant cyllido partneriaeth cyhoeddus a phreifat wedi’u gweithredu’n llwyddiannus. Mae’r esiamplau’n cynnwys datblygiadau manwerthu’r Werddon a Sgwâr Henblas, lle talodd y datblygwr am gostau cyfalaf y camerâu ac mae’n cyfrannu at gostau cyllidol ac ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, mae’r busnesau’n cyfrannu at gostau cynnal a chadw a monitro. Yn y sector cyhoeddus, mae Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru’n cyfrannu at gostau cyllidol ar gyfer goruchwylio Ysbyty Maelor Wrecsam.

Mae nawdd y Swyddfa Gartref yn 2000 a 2002 o fenter TCC y Rhaglen Lleihau Trosedd a’r Fenter Plismona a Dargedir hefyd wedi ariannu ymestyniad rhwydwaith TCC Wrecsam i ardaloedd preswyl, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam ac Ysbyty Maelor.

Cyllidwyd buddsoddiadau cyfalaf ar gyfer cynlluniau blaenorol yn y gorsafoedd bysiau a threnau a chyffordd bwysig ar gylchffordd fewnol Wrecsam, gan y Swyddfa Gartref hefyd.

Bydd unrhyw ehangiad o’r system TCC yn ddibynnol ar nodi costau cyllido i gyfrannu’n gyfatebol i’r costau cyfredol am drosglwyddo, staff yr ystafell reoli, cynnal a chadw cyfarpar ac adeiladau.

Strategaeth ar gyfer TCC

Mewn ymateb i Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998, sefydlwyd Grŵp Strategaeth Lleihau Trosedd ac Anhrefn Wrecsam, i ffurfio partneriaeth rhwng yr awdurdod lleol, heddlu, awdurdod iechyd ac eraill yn dilyn nodi pum blaenoriaeth strategol ar gyfer 1999 - 2002. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach ynghylch y blaenoriaethau strategol hyn yn y Strategaeth Lleihau Trosedd ac Anhrefn.

Arweiniodd y Grwp archwiliad o drosedd ac anhrefn pellach, gan nodi chwe maes o flaenoriaeth strategol. Yn seiliedig ar y blaenoriaethau hyn, datblygwyd strategaeth ar gyfer y cyfnod 2002– 2005 i leihau:

Mae gan y strategaeth lleihau trosedd cyffredinol bolisi a strategaethau deallus ar gyfer lleoli TCC, fel rhan o nifer o flaenoriaethau i leihau trosedd ac ofn trosedd.

Strategaeth y Bartneriaeth yw i ehangu TCC yng nghanol y dref ac mewn lleoliadau gwledig a phentrefi gerllaw, lle mae’r archwiliad wedi nodi bod llawer o droseddu a chredir gall TCC wneud gwahaniaeth sylweddol, fel rhan o flaengareddau lleihau troseddau eraill.