Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cysylltiadau - Gyrfaoedd ym maes Gofal Cymdeithasol

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn yn ogystal â'u teuluoedd a'u gofalwyr. Maent yn darparu gwasanaethau yn uniongyrchol a thrwy wasanaethau a gomisiynir.  Mae gan y Gwasanaethau Cymdeithasol nifer o rolau yn darparu cefnogaeth i unigolion i fyw mor ddiogel ac annibynnol â phosibl, tra'n darparu gofal i’w galluogi i fyw bywyd llawn a gweithgar.

Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

Maent yn darparu gofal yn uniongyrchol i unigolion mewn amrywiaeth o leoliadau, o gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain gyda thasgau o ddydd i ddydd, i fynd gydag unigolion i ganolfannau dydd neu grwpiau gweithgareddau, mynd â nhw i nofio neu i’r sinema, i ofalu am bobl ag anghenion iechyd cymhleth mewn cartrefi preswyl neu lety â chymorth. Mae pob swydd ym maes Gofal Cymdeithasol yn cynnig amrywiaeth o heriau a gwobrau ac maent yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant a datblygu i chi os hoffech chi gefnogi pobl i wneud y mwyaf â'u bywyd a'u galluogi i fod yn rhan o'u cymunedau.

Swyddi Gwag Partneriaeth Gofal Cymdeithasol

Yn ogystal, mae gan y cyngor nifer o bartneriaid contract sydd yn cefnogi’r awdurdod drwy ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol i unigolion sy’n byw o fewn y fwrdeistref. Os hoffech chi ddysgu mwy am weithio yn y Sector Gofal Cymdeithasol gydag un o’n partneriaid, fe allwch ddysgu mwy am y swyddi gwasg sydd ganddynt drwy ymweld â’u tudalennau gwe fel y rhestrir isod:

Cartrefi Gofal Preswyl

Gweithwyr Cymdeithasol

I fod yn Weithiwr Cymdeithasol, bydd angen i chi feddu ar gymhwyster proffesiynol penodol (e.e. gradd israddedig neu Feistr ym maes gwaith cymdeithasol) a byddwch wedi cofrestru gyda chorff proffesiynol.

Therapyddion Galwedigaethol

I fod yn Therapydd Galwedigaethol, bydd angen i chi feddu ar gymhwyster proffesiynol penodol (e.e. gradd israddedig neu Feistr ym maes Therapi Galwedigaethol) a byddwch wedi cofrestru gyda chorff proffesiynol.

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.