Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Marchnadoedd

Sut allaf gael stondin mewn marchnad awyr agored?

Trwy ffonio 01978 297050 neu trwy wneud cais personol yn y Swyddfa Farchnadoedd, Marchnad y Bobl, Stryt Caer, Wrecsam.

Ffôn: 01978 297050
E-bost: property@wrexham.gov.uk

Beth yw costau'r stondinau?

Marchnadoedd Awyr Agored

Y rhent lleiaf yw £13 gan gynnwys £2 am barcio cerbyd.  Codir £1.10 am bob troedfedd linellol ar gyfer unedau mwy h.y. cost stondin 15 troedfedd yw £18.50.

Marchnadoedd Dan Do

Mae’r rhenti'n amrywio o farchnad i farchnad ac yn dibynnu ar faint a lleoliad y stondin.  Yn ogystal â’r rhent, rhaid talu cost gwasanaeth hefyd sy'n seiliedig ar arwynebedd y llawr a ddefnyddir, sydd eto’n amrywio o farchnad i farchnad.

Rheolwr Gweithredol Ystadau Masnachol,
Cludiant a Rheoli Asedau,
Adeiladau'’r Goron,
31 Stryt Caer,
Wrecsam,
LL13 8BG.

Ffôn: 01978 297050
E-bost: property@wrexham.gov.uk

Beth yw'r diwrnodau marchnad ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam?

Dydd Llun: Wrecsam – Sgwâr y Frenhines

Dydd Mawrth: Brynteg – Ffordd Darby (wagen y cigydd yn unig)

Dydd Iau: Plas Madoc – Y Ganolfan Hamdden

Dydd Gwener: Johnstown - Heol Kenyon

Dydd Sadwrn: Y Waun – maes parcio Ffordd y Lofa

Sut allaf gael stondin yn un o'r marchnadoedd dan do?

Am fanylion am argaeledd, ffoniwch 01978 297050 neu galwch heibio i’r Swyddfa Farchnadoedd ym Marchnad y Bobl, Stryt Caer, Wrecsam.  Fel arall, ffoniwch 01978 297050 neu ysgrifennwch at:-

Rheolwr Gweithredol Ystadau Masnachol,
Cludiant a Rheoli Asedau,
Adeiladau’r Goron,
31 Stryt Caer,
Wrecsam,
LL13 8BG.

Ffôn: 01978 297050
E-bost: property@wrexham.gov.uk

Beth yw'r weithdrefn ar gyfer rhentu stondin yn y marchnadoedd dan do?

Unwaith i chi dderbyn manylion am argaeledd ar hyn o bryd a phenderfynu ar stondin yr hoffech ei defnyddio, rhaid i chi gysylltu â’r Tîm Ystadau Masnachol a fydd yn anfon llythyr cynnig ffurfiol atoch, yn nodi’r holl delerau ac amodau sy’n gysylltiedig â’r stondin arfaethedig.  Gyda hwn, fe welwch Ffurflen Gais am Eiddo, a dylech ddychwelyd hon at Adran Gyllid a Pherfformiad y Cyngor i asesu addasrwydd ariannol unrhyw ddarpar denant mewn perthynas â’r eiddo sydd ei angen.  Yn ystod y cyfnod hwn, caiff y stondin ei gadw am bedair wythnos i alluogi’r Cyngor i gynnal yr holl archwiliadau angenrheidiol.

Manylion cyswllt:

Rheolwr Gweithredol Ystadau Masnachol,
Cludiant a Rheoli Asedau,
Adeiladau’r Goron,
31 Stryt Caer,
Wrecsam,
LL13 8BG.

Ffôn: 01978 297050
E-bost: property@wrexham.gov.uk

Beth yw’r amodau ar gyfer rhentu stondin yn y marchnadoedd dan do?

Cynigir yr holl stondinau ar sail tenantiaeth fusnes cyfnodol.  Rhaid talu’r rhent yn fisol o flaen llaw trwy ddebyd uniongyrchol a bydd blaendal yn daladwy ar y dechrau.  Gall y tenant adael y stondin ar ôl rhoi tri mis o rybudd ysgrifenedig i’r Cyngor.

Beth yw oriau agor y marchnadoedd dan do?

Marchnad y Cigyddion - Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9:00 a.m. tan 4:30 p.m. Bydd y farchnad hon yn cau am 1:30 p.m. bob prynhawn Mercher.

Y Farchnad Gyffredinol - Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9:00 a.m. tan 4:30 p.m. Bydd y farchnad hon yn cau am 1:30 p.m. bob prynhawn Mercher.