Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin

Dewiswch gategori o'r rhestr a - y, neu porwch trwy'r cwestiynau mwyaf poblogaidd yn y ddewislen isod.

Methu canfod yr ateb roeddech ei eisiau?

Dewiswch gategori o'r wyddor:

A

Adrodd am Achosion Twyll Budd-dal
Gwybodaeth ar sut i adrodd am achosion o dwyll budd-daliadau a sut i gysylltu.

Addysg - Cwestiynau Cyffredin
Gwybodaeth am Addysg gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Adran Gofal Cymdeithasol
Gwybodaeth am Addysg gan Adran Gofal Cymdeithasol

Anghenion Addysgol Arbennig
Gwybodaeth am Anghenion Addysgol Arbennig gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Anifeiliaid
Gwybodaeth ar Anifeiliaid

Archwiliad yn Wrecsam
Gwybodaeth ar Archwiliad yn Wrecsam

B

Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor
Gwybodaeth ar Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor

Budd-dâl Analluogrwydd
Gwybodaeth ar hawlio'r budd-dal. Pwy sydd â hawl iddo? Sut caiff ei gyfrifo?

C

Cychwyn Cadarn
Cynllun y llywodraeth, gyda'r nod o weithio gyda rhieni i hybu datblygiad corfforol, meddyliol a chymdeithasol eu plant.

Cymhorthdal Incwm
Gwybodaeth ar hawlio'r budd-dal hwn. Pwy sydd â hawl iddo? Sut caiff ei gyfrifo?

Cynllunio Brys
Gwybodaeth ar y Tîm Cynllunio Argyfwng, sut mae'r Cyngor yn ymateb i argyfyngau a gwybodaeth ar sut i gysylltu.

Cynnal a Chadw'r Priffyrdd
Sut i adrodd am broblem gyda ffordd, palmant, llwybr, golau stryd, goleuadau traffig ac ati.

D

Dod yn Gynghorydd
Gwybodaeth ar ddod yn gynghorydd.

Dd

Ddraeniau
Gwybodaeth am ddraeniau.

E

F

G

Gwasanaethau Gorfodi

Gwefan
Rhestr o Gwestiynau a Ofynnir yn Aml mewn perthynas â'r wefan hon, gan gynnwys sut i ddefnyddio'r wefan, opsiynau hygyrchedd, newid gosodiadau eich porwr, adborth, gwybodaeth ar Acrobat Reader a gwybodaeth ar dalu ar lein.

Gwybodaeth am Ganol y Dref
Gwybodaeth ar oriau agor canol y dref, parcio i bobl anabl a thoiledau cyhoeddus.

Gynall Gardd
Gwybodaeth ar y Cynllun Cynnal a Chadw Gerddi

H

Hawliau Tramwy

I

J

L

Lwfans Ceisio Gwaith
Gwybodaeth ar hawlio'r budd-dal hwn. Pwy sydd â hawl iddo? Sut caiff ei gyfrifo?

Ll

Llyfrgelloedd
Gwybodaeth ar adnoddau llyfrgell yn Wrecsam. Sut i ymuno, cyfleusterau Technoleg Gwybodaeth, gwasanaethau a digwyddiadau.

M

Maethu
Cysylltiad i wybodaeth ar ddod yn riant maeth plentyn.

Marchnadoedd
Dyddiau Marchnad, sut i gael stondin, taliadau stondin, trefniadau prydlesu ac amodau gosod.

N

O

P

Parcio
Gwybodaeth ar barcio i bobl anabl, lle i barcio a sut i wneud cais am fathodyn glas (y bathodyn oren gynt).

Pleidleisio, Cwestiynau a Ofynnir yn Aml ynglŷn â Chofrestru i Bleidleisio
Gwybodaeth ar Ofynnir yn Aml ynglŷn â Chofrestru i Bleidleisio.

R

Rh

S

Safonau Masnach
Gwybodaeth am Safonau Masnach.

Swyddfeydd Ystadau Tai
Rhestr o fanylion cysylltu ar gyfer yr holl swyddfeydd tai lleol, ledled Wrecsam.

Swyddi yn y Cyngor
Gwybodaeth ar swyddi gweigion gyda'r Cyngor

T

Tai
Addasiadau, gwelliannau, niwsans, atgyweirio, y sector preifat, prynu'r ty rydych yn ei rentu

Teledu Cylch-caeedig (TCC)
Gwybodaeth ar gamerâu diogelwch yn ardal Wrecsam.

Tir ac Eiddo
Gwybodaeth a chyngor ar dir ac eiddo yn ardal Wrecsam.

Trafnidiaeth Gyhoeddus yn Wrecsam
Gwybodaeth ar gludiant cyhoeddus yn Wrecsam, gan gynnwys gwybodaeth ar y gwasanaeth bws lleol, awgrymiadau a chwynion, teithio rhatach a sut i gysylltu.

Trethi Busnes
Gwybodaeth ar Trwy Drethi Annomestig (TA) y mae busnesau a defnyddwyr eiddo annomestig eraill yn cyfrannu at gostau gwasanaethau’r awdurdod lleol.

Treth Y Cyngor
Gwybodaeth am treth y cyngor.

Twristiaeth
Gwybodaeth ar dwristiaeth a manylion cysylltu gyda chanolfannau croeso Wrecsam.

Tystysgrifau Geni, Priodas a Marwolaeth
Gwybodaeth ar dystysgrifau geni, marwolaethau a phriodasau a chofrestru.

W

Y Wefan
Gwybodaeth ar sut wyf yn defnyddio'r wefan hon?, Pa ddewisiadau hygyrchedd sydd?

Y

Methu canfod yr ateb roeddech ei eisiau?

Os nad yw'r wybodaeth roeddech ei heisiau yn y rhestr o gwestiynau a ofynnir yn aml, rhowch gynnig ar:

Os ydych yn parhau i gael problemau, yna cysylltwch gyda ni, ac fe wnawn ein gorau i'ch helpu: