Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Cŵn

Cyngor Cyffredinol

Mae ci fy nghymydog yn cyfarth trwy'r amser ac yn achosi niwsans swn, beth allaf ei wneud?

Mae pob ci yn cyfarth, ond nid yw'n naturiol nac yn angenrheidiol iddynt gyfarth yn barhaus. Os yw cyfarth ci eich cymydog yn peri problem, mae gennych ddau brif ddewis. Yn gyntaf, er mwyn cadw ar delerau da, dylech ystyried cysylltu â'ch cymydog a rhoi gwybod iddo yn gwrtais bod ei gi yn achosi problem. Yn aml, nid yw perchennog y ci'n ymwybodol bod hyn yn digwydd, a byddai o gymorth iddo pe baech yn rhoi gwybod iddo ar ba adegau y mae'r ci yn tueddu i gyfarth. Mae'n bwysig peidio â bod yn gas gyda'ch cymydog hyd yn oed os yw'r cyfarth wedi peri i chi deimlo'n gas tuag ato.

Yn ail, os yw'r dull hwn o weithredu'n methu, neu os ydych yn teimlo na ellwch gysylltu â'ch cymydog, gellwch gysylltu â'r cyngor i wneud cwyn - gellwch wneud hyn trwy lenwi ffurflen gwyn ar-lein, neu trwy ffonio 01978 298989, neu trwy'r e-bost: cysylltwch@wrexham.gov.uk. Bydd angen i chi roi eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill os ydych am i ni ymateb i'ch cwyn. Bydd angen i chi roi'r cyfeiriad lle cedwir y ci yn ogystal. Yn y lle cyntaf, byddwn yn ymateb trwy ysgrifennu atoch gan ofyn i chi lenwi ffurflenni monitro dros gyfnod o 2-4 wythnos a'u dychwelyd atom os yw'r cyfarth yn parhau. Ar yr un pryd byddwn yn ysgrifennu at berchennog y ci i'w hysbysu bod cwyn yn ei erbyn, ond ni ddatgelir eich manylion ar yr adeg honno. Mae'r rhan fwyaf o'r honiadau niwsans swn yn cael eu datrys yn ystod y cyfnod cynnar hwn, ond os yw'r cyfarth yn parhau, bydd y cyngor yn monitro'r sefyllfa ei hunan, ac os penderfynir bod achos o niwsans swn, gellir cyflwyno rhybudd atal swn. Mae peidio â chydymffurfio â rhybudd o'r fath yn drosedd.

Beth os yw'r swn yn digwydd tu allan i'ch oriau swyddfa chi?

Gellir datrys hyn trwy ddefnyddio ein cyfarpar monitro sŵn, y gellir ei osod yn eich cartref ac sy'n hawdd i'w weithio. Gyda'r offer, gellwch recordio'r cyfarth yn uniongyrchol a'i chwarae'n ôl ar yr un lefel. Fel dewis arall, gallwn gynnig gwneud tri ymweliad un-awr â'ch cartref, yn ystod y dydd neu'r nos, ar yr adegau pan yw'r ci'n fwyaf tebygol o gyfarth. Gwneir hyn yn unig ar ôl rhoi cyfle i berchennog y ci reoli'r cyfarth, ac wedi i chi lenwi a dychwelyd ein ffurflenni monitro sŵn.

Rwy'n bridio cwn - a oes angen i mi gael trwydded?

Ym gyffredinol, mae angen trydded arnoch i fridio cwn, ond mae'n dibynnu ar nifer y trollwythi a enir bob blwyddyn. Byddai mwy na phedwar o dorllwythi'r flwyddyn yn cael ei gyfrif fel busnes a byddai'n bendant angen trwydded arnoch. Gellir cael mwy o wybodaeth am y mater hwn gan yr Adran Diogelu'r Cyhoedd ar 01978 298989, e-bost: cysylltwch@wrexham.gov.uk neu drwy gwblhau'rr ffurflen ymholiad ar-lein.

Mae gen i gwyn ynghylch baw ci, beth allaf ei wneud?

Yn gyffredinol, mae unigolyn sydd â chi yn ei reolaeth ac yn caniatáu iddo faeddu lle cyhoeddus heb gael gwared â'r baw wedyn yn cyflawni trosedd. Swyddogion Gorfodi Adran yr Amgylchedd sydd â’r cyfrifoldeb am geisio rhoi diwedd i’r ymddygiad hwn. Gallwn eich cynorthwyo trwy gynnal patrolau yn eich ardal, ond po fwyaf o wybodaeth y gellwch roi i ni am yr unigolion sy'n caniatáu i hyn ddigwydd, neu'r adegau y byddant yn ymarfer eu ci, mwyaf tebygol ydyw y gallwn weld y drosedd yn digwydd. Os gwelwn y drosedd yn digwydd, byddwn yn ymdrechu i gyflwyno rhybudd cosb benodol o £100 i'r troseddwr.

Dewis arall fyddai i chi roi tystiolaeth eich hunan a gallwn ystyried defnyddio eich tystiolaethi ddwyn achos yn erbyn y troseddwr. Gellwch gysylltu â'r Cyngor i i'w hysbysu ynghylch problem gyda baw ci, neu i holi sut i roi tystiolaeth am drosedd o gi yn baeddu - gellwch wneud hyn trwy lenwi ffurflen gwyn ar-lein, neu trwy ffonio 01978 298989, neu trwy e-bost: cysylltwch@wrexham.gov.uk. Bydd angen i chi roi eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill os ydych am i ni ymateb i'ch cwyn.

Os oes llawer o faw ci yn eich cymdogaeth ac yr hoffech i balmentydd penodol gael eu glanhau, gellwch gysylltu â'r Adran Gwasanaethau Cymunedol ar 01978 298989.

A gawn ni arwyddion 'dim baw ci', os gwelwch yn dda?

Mae llawer o arwyddion "dim baw ci" trwy'r Fwrdeistref Sirol eisoes a rhaid i ni fod yn ofalus i beidio â chreu dolur llygad gyda gormod o arwyddion. Mae'n ymddangos hefyd mai ychydig o bobl sy'n cymryd sylw o'r arwyddion ar ôl cyfnod hir. Er hynny, gall Swyddogion Gorfodi Adran Diogelu’r Cyhoedd y Cyngor drefnu i osod arwyddion yn eich cymdogaeth, yn enwedig os oes baeddu'n digwydd yn aml. I drefnu hyn, cysylltwch â'r Swyddogion Gorfodi Adran Diogelu’r Cyhoedd y Cyngor 01978 298989, e-bost: cysylltwch@wrexham.gov.uk neu trwy lenwi ffurflen ymholiad ar-lein.

Pam nad oes gennych finiau yn arbennig ar gyfer cwn?

Mae nifer fawr o finiau sbwriel eisoes ar gael trwy'r Bwrdeistref Sirol a gellir defnyddio'r rhain ar gyfer baw ci mewn bag plastig neu mewn teclyn casglu baw pwrpasol ("pooper-scooper"). Byddai'n rhaid prynu biniau baw ci penodol ac y maent yn costio mwy i'w gwagio. Os prynu mwy o finiau, gwell prynu biniau sbwriel ychwanegol sy'n gallu derbyn baw ci a sbwriel. Ein bwriad yw cyfleu neges eglur y dylid glanhau baw ci a'i roi mewn bin sbwriel neu ei gludo adref.

Cŵn yn Baeddu

Beth os nad oes arwyddion yn rhoi gwybod bod yn rhaid i mi lanhau ar ôl fy nghi?

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (Rheoli Cwn a Baw Cwn) 2016 yn cynnwys bron iawn yr holl dir sy’n agored i’r cyhoedd a prin yw’r eithriadau (gweler Deddfwriaeth am fanylion pellach). Nid yw diffyg arwyddion yn amddiffyniad os cewch eich dal yn caniatáu i’ch ci faeddu a pheidio â glanhau ar ei ôl.

Beth allaf ei ddefnyddio i lanhau’r baw?

Gellir casglu’r baw drwy ddefnyddio bag plastig arferol gan eu bod yn rhad ac yn hawdd eu cadw. Mae sawl dyfais ‘glanhau baw’ y gellir eu prynu o siopau anifeiliaid anwes, milfeddygon a chyflenwyr nwyddau anifeiliaid anwes.

Beth os nad oes biniau gerllaw?

Gallwch gael gwared ar wastraff ci sydd wedi ei lapio mewn bag plastig neu debyg mewn unrhyw fin sbwriel arferol neu fin gwastraff cŵn. Os nad oes biniau ar gael gerllaw, dylech fynd â’r gwastraff adref gyda chi a’i roi gyda’ch gwastraff arferol. Nid yw diffyg biniau yn esgus i adael baw ci ar ôl. Mae hyn hefyd yn berthnasol i droseddau sbwriel, dylech fynd â phob darn o sbwriel gartref os nad oes bin gerllaw.

Fyddwn i’n gyfrifol os ydw i’n mynd â chi rhywun arall am dro?

Byddech. Mae’r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (Rheoli Cwn a Baw Cwn) 2016 yn rhoi cyfrifoldeb ar ‘yr unigolyn sy’n gyfrifol am y ci’ i lanhau ar ei ôl. Nid oes rhaid i hyn fod yn berchennog y ci. Os cewch eich dal yn caniatáu i gi faeddu a pheidio â glanhau’r baw rydych yn troseddu waeth pwy sy’n berchen ar y ci.

Beth allaf ei wneud os ydw i’n adnabod rhywun nad yw’n glanhau ar ôl ei gi/chi?

Os ydych yn dymuno rhoi gwybod am y mater hwn, byddai o gymorth cael manylion y troseddwr, y ci a phryd a lle y digwyddodd hyn. Dylech basio’r wybodaeth hon ymlaen i’r Swyddogion Gorfodi Amgylcheddol cyn gynted â phosibl er mwyn iddynt benderfynu a ellir mynd â’r mater ymhellach. Fwyaf yw manylder y wybodaeth a ddarperir, mwyaf yw’r siawns y caiff y troseddwr ei gosbi. Rhoi gwybod am broblem baw ci ar-lein.

I le’r aiff arian y cosbau penodedig?

Cedwir yr arian a gesglir yn sgil cosbau penodedig gan y Cyngor. Defnyddir y cyllid hwn i wneud gwelliannau pellach i’r gwasanaethau a ddarparwn a sicrhau bod ein strydoedd, parciau a mannau cyhoeddus eraill yn parhau’n lân, yn ddiogel ac yn fannau dymunol.