Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Tystysgrifau Geni, Priodas a Marwolaeth

Os ydym yn ddi-briod, a oes rhaid i dad y baban fod gyda mi i gofrestru'r enedigaeth?

Os nad yw rhieni naturiol y baban yn briod â'i gilydd ar adeg geni'r baban, ac os yw mam y baban yn dymuno cofnodi manylion tad y baban yn y gofrestr, mae angen i'r ddau riant fod yn bresennol wrth gofrestru'r enedigaeth.

Os ydym yn ddi-briod ar adeg geni'r baban ac yn priodi ein gilydd wedi hynny, a oes rhaid i'r tad fabwysiadu ei blentyn ei hunan?

Os ydym yn ddi-briod ar adeg geni'r baban ac yn priodi ein gilydd wedi hynny, a oes rhaid i'r tad fabwysiadu ei blentyn ei hunan?

NAC OES - Gellir cael tystysgrif geni newydd yn dangos cyfenw priod y fam wrth ail-gofrestru genedigaeth y plentyn. (Nid oes terfyn amser ar y cyfleuster hwn, ac ni chodir tâl, ond bydd copïau ardystiedig o'r cofnod newydd ar gael am y ffi statudol).

Pa mor fuan y gallwn briodi?

Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno priodi mewn Swyddfa Gofrestru, Adeilad Cymeradwy (e.e.Gwesty) Eglwys neu Gapel (ac eithrio Eglwys Loegr neu'r Eglwys yng Nghymru) roi Hysbysiad o Briodas i Gofrestrydd Arolygol yr ardal y maent yn byw ynddi. (Holwch os gwelwch yn dda, yn eich Swyddfa Gofrestru leol ynglyn â chymhwyster preswyl).

Mae'n ofynnol rhoi o leiaf 15 diwrnod cyfan o rybudd gan y ddau sydd am briodi. Mae Hysbysiad o Briodas yn ddilys am 12 mis calendr o'r dyddiad y rhoddir yr Hysbysiad. (Sylwch nad yw'r cyfleuster o briodi trwy "Drwydded Arbennig" ar gael bellach.)

Faint mae'n gostio i briodi a pha ddogfennau y bydd angen i ni eu dangos?

AR HYN O BRYD - Cynllunio Priodi. Pennir ffioedd lleol am briodasau mewn Adeiladau Cymeradwy a gellir cael y manylion o Swyddfa Gofrestru'r ardal y lleolir yr Adeilad Cymeradwy ynddi.

Bydd angen i chi ddangos y dogfennau canlynol:

  • Pasbort Prydeinig Cyfredol neu
  • Drwydded Yrru Gyfredol (Trwydded gyda ffotograff fyddai orau) neu
  • Dystysgrif Geni Ddilys

Os yw un neu'r ddau barti i'r briodas wedi bod trwy unrhyw ffurf o briodas flaenorol, (mewn unrhyw wlad), rhaid iddo/iddi gyflwyno dogfennau a fydd yn cadarnhau ei fod ef/hi yn rhydd i briodi.

Er enghraifft:

  • Tystysgrif Marwolaeth cyn-briod

  • Archdyfarniad yerfynol mewn achos ysgariad

(Mewn rhai amgylchiadau, bydd prawf preswylio hefyd yn ofynnol).

A ellir cofrestru'r farwolaeth mewn unrhyw Swyddfa Gofrestru?

Na ellir. Rhaid cofrestru marwolaeth yn yr ardal lle y digwyddodd. Fodd bynnag, mae cyfleusterau ar gael i ardystio Datganiad mewn unrhyw Swyddfa Gofrestru yn Lloegr neu Gymru y gellir ei anfon ymlaen i'r Swyddfa Gofrestru yn yr ardal briodol.

A fyddaf yn cael y dystysgrif marwolaeth wreiddiol?

NA FYDDWCH - y dystysgrif marwolaeth 'wreiddiol' yw'r cofnod yn y Gofrestr Marwolaethau, a gwblheir mewn inc ac sy'n aros yn gofnod parhaol yn y Swyddfa Gofrestru, ac y gellir cael copïau ardystiedig ohono pan fo'n ofynnol. Mae'r tystysgrifau sydd ar gael ar adeg y cofrestru ac wedi hynny, yn gopïau ardystiedig o'r cofnod, a chodir y ffi statudol amdanynt. (£11).