Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml - Profedigaeth

Pwy sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau claddu ac amlosgi y Cyngor?

Mae'r gwasanaeth claddu ac amlosgi yn cael ei reoli gan Adran yr Amgylchedd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Pa gyfleusterau amlosgi y mae’r cyngor yn gyfrifol amdanynt?

Mae gan Amlosgfa Wrecsam (Pentrebychan) 44 erw o dir, mewn lleoliad coetir naturiol yn bennaf. Yn safle Neuadd Pentrebychan gynt, mae’r amlosgfa, a adeiladwyd yn 1966, yn cynnal tua 1600 o amlosgiadau bob blwyddyn. Mae gwasanaethau amlosgi ar gael rhwng dydd Llun a dydd Gwener, bob hanner awr o 09.00 o'r gloch.

Mae llyfryn lliw llawn yn disgrifio'r amlosgfa a'i leoliad, ar gael gan yr amlosgfa.

Pa fynwentydd y mae'r cyngor yn gyfrifol amdanynt?

Mynwent Wrecsam
140 Ffordd Rhiwabon
Wrecsam
LL13 3RJ.

Rhif Ffôn: 01978 263159

(Bydd peiriant ateb yn recordio negeseuon)

Agorwyd y fynwent (18 erw) yn 1876. Mae cyfleusterau ar gael ar gyfer claddedigaethau oedolion a babanod yn y beddau a brynir a’r beddau cyhoeddus. Mae capel mynwent, gyda 40 o seddi, ar gael ar gyfer gwasanaethau angladdau. Amseroedd Angladd yw Dydd Llun - Dydd Gwener o 09.00 o'r gloch bob dydd.

Mae tir y Fynwent ar agor i'r cyhoedd rhwng 09.00 a machlud, o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 09.00 a 17.00 ar benwythnosau.

Mae nifer o daflenni yn disgrifio darpariaethau'r fynwent a chladdedigaethau gan y Cyngor ar gael o swyddfa'r fynwent neu o Amlosgfa Wrecsam.

Gweler hefyd mwy o wybodaeth am Fynwent Wrecsam

Ar gyfer archebu angladdau a gwybodaeth bellach, cysylltwch â Chofrestrydd y Mynwentydd a’r Amlosgfa.

Beth am fynwentydd eraill yn yr ardal?

Mae nifer o Gynghorau Cymuned Lleol yn y Fwrdeistref Sirol yn gweithredu eu mynwentydd eu hunain. Gall y Cofrestrydd ddarparu rhestr o enwau a rhifau ffôn cyswllt i gael manylion am gyfleusterau.

Gyda phwy y gallaf gysylltu i gael gwybodaeth?

Ar gyfer Darpariaethau Mynwent, Archebion Angladd a gwybodaeth bellach, cysylltwch â:

Cofrestrydd Mynwentydd ac Amlosgfa
Amlosgfa Wrecsam
Pentrebychan
Wrecsam
LL14 4EP

Rhif Ffôn: 01978 840068

Ffacs: 01978 846211

E-bost : crematorium@wrexham.gov.uk

Oes rhaid i mi ddefnyddio Trefnydd Angladdau i drefnu angladd?

Nac oes. Bydd y Cofrestrydd yn falch o gynghori’r rhai sy'n dymuno trefnu angladd eu hunain.

Fodd bynnag, gall gwneud trefniadau preifat, yn enwedig o ran cael y dogfennau sy'n ofynnol ar gyfer amlosgi, yn gallu bod yn boenus ar adeg profedigaeth. Am y rheswm hwn, byddem bob amser yn argymell bod Trefnydd Angladdau proffesiynol yn gwneud y trefniadau.

Mae rhestr o Gyfarwyddwyr Angladdau lleol ar gael o Swyddfa'r Amlosgfa.

Sut y gallaf drefnu angladd sy'n amgylcheddol gyfeillgar?

Mae'r Gwasanaeth Mynwentydd ac Amlosgfa yn cyhoeddi taflen o'r enw "Dewisiadau Angladd" sy'n trafod gwahanol fformatau claddu ac amlosgi, gan gynnwys: eirch amgen ar gyfer claddu ac amlosgi, claddu coetir, a chladdu ar dir preifat. Mae copïau ar gael o Swyddfa'r Amlosgfa.

Beth yw "Siarter i'r Rhai mewn Profedigaeth"?

Hyrwyddwyd gan y Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd (dolen i wefan allanol) , a gan Gydffederasiwn Awdurdodau Claddu (dolen i wefan allanol), mae'r Siarter yn nodi 33 o hawliau neu safonau gwasanaeth y gellir barnu gwasanaethau claddu ac amlosgi yn eu herbyn.

Mae copïau o'r Siarter ar gael gan yr amlosgfa, swyddfa'r fynwent, ac o Adran yr Amgylchedd yn Adeiladau'r Goron, Stryt Caer, Wrecsam.

A allaf ddod o hyd i Hanes y Teulu?

Cedwir cofnod cyfrifiadur o bob claddedigaeth o 1876 hyd heddiw yn swyddfa'r fynwent, ac, yn ystod oriau gwaith arferol, bydd staff y fynwent yn ceisio cynorthwyo ymwelwyr sy'n ceisio lleoli beddau.

At ddibenion ymchwil ddyfnach, gellir cael mynediad at gofnodion a chofrestrau gwreiddiol y fynwent drwy apwyntiad gyda'r Uwcharolygydd.

Mae cyfleuster chwilio am fynegai priodasau ar-lein ar gael ar y wefan hon, sy'n caniatáu i chi chwilio drwy fynegai priodas Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer 1837-1997.

Mae Cyfleuster Chwilio am Gofnodion Claddedigaethau Mynwent Wrecsam ar gael ar y wefan hon, sy'n rhoi manylion claddedigaethau ym mhrif Mynwent awdurdod Wrecsam, ar gyfer 1876 (pan agorodd y fynwent) i 1989.

Gellir gweld copi o'r cofnodion claddu cyfrifiadurol ar gyfer y cyfnod 1876-1989 drwy Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sydd hefyd yn gweithredu uned ymchwil hanes teulu i gynorthwyo'r rheini sy’n ceisio dod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar enedigaethau a marwolaethau.

Gweler hefyd:

A allaf ddod o hyd i wybodaeth am Feddi Rhyfel?

Mae dwy gofeb yn coffáu dinasyddion Wrecsam a fu farw o anafiadau yn gwasanaethu gyda lluoedd arfog Prydain a'r Gymanwlad. Mae yna hefyd adran ddynodedig a gynhelir ar ran Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad yn cynnwys beddau milwyr gwasanaethau unigol.

Yn ogystal, mae cofeb a leolir ger mynedfa'r fynwent yn coffáu'r nifer o filwyr gwasanaeth Pwylaidd sydd wedi eu claddu yn y fynwent ac a fu’n ymladd ochr yn ochr â lluoedd Prydain yn yr Ail Ryfel Byd. Mae llyfr ar gael yn swyddfa'r fynwent sy’n rhestru beddau holl filwyr gwasanaeth Pwyleg yr Ail Ryfel Byd a gladdwyd yng Ngogledd Cymru.