Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiadau Preifatrwydd - Cyngor Wrecsam (CBSW)

Gwasanaethau’r Prif Weithredwr

1 Ebrill 2019

Yn Gwasanaethau’r Prif Weithredwr gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol

1 Ebrill 2019

Yn Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

 • Canolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol (gan gynnwys cyflogres)
 • Adnoddau Dynol a chyngor a chefnogaeth proffesiynol Datblygiad Sefydliadol (gan gynnwys gwybodaeth rheoli gweithlu)

Gwella, Perfformiad a Partneriaethau

1 Ebrill 2019

Yn Gwella, Perfformiad a Partneriaethau gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

 • Gwella ac Ymgynghori
 • Perfformiad
 • Partneriaethau a Chydraddoldeb

Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

1 Ebrill 2019

O fewn Addysg ac Ymyrraeth Gynnar gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Isadeiledd ac Effeithiolrwydd Addysg

1 Ebrill 2019

Yn Atal a Chefnogi gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

 • Cynhwysiant
 • Mynediad a Lleoedd Ysgolion
 • Effeithiolrwydd Addysg
 • Gwasanaethau Atgyfeirio Disgyblion Wrecsam
 • Strategaeth TGCh

Yr Amgylchedd a Thechnegol

1 Ebrill 2019

Yr Amgylchedd a Technegol

1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Amgylchedd a Technegol.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Contractau a Pheirianneg
 • Strydwedd
 • Priffyrdd ac ITU
 • Parciau, Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus
 • Gwasanaeth Amlosgfa a Mynwentydd

Cyllid a TGCh

1 Ebrill 2019

Yn Cyllid a TGCh gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Cyfrifeg

1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r adran Gyfrifeg.

Mae hyn yn cynnwys:

Archwilio a Technegol

1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Archwilio a Thechnegol.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Archwilio Mewnol
 • Caffael Strategol gan gynnwys comisiynu a rheoli contractau
 • Yswiriant
 • Yswiriant Cynnwys Cartref y Tenant
 • Iechyd a Diogelwch

Refeniw a Budd-daliadau

1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Refeniw a Budd-daliadau.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Trethiant a Dyledion Lleol
 • Incwm a Chefnogaeth
 • Prosesu Budd-daliadau
 • Uned Cynyddu Incwm

Llywodraethu a Chwsmeriaid

1 Ebrill 2019

Yn Llywodraethu a Chwsmeriaid gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Gwasanaethau’r Gyfraith, Democrataidd a Chofrestru

1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Wasanaethau’r Gyfraith, Democrataidd a Chofrestru.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Gwasanaethau Etholiadol a Chofrestru
  • Etholiadol
  • Gwasanaethau Cofrestru
 • Gwasanaethau Pwyllgor

Cyfathrebu a Gwasanaethau Cwsmer

1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Cyfathrebu a Gwasanaethau Cwsmer.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
 • Canolfan Gyswllt Gorfforaethol
 • Galw Wrecsam – Wyneb yn Wyneb, Y Siop un Stop
 • Brand Digidol a Chyfathrebu Corfforaethol

Tai a'r Economi

1 Ebrill 2019

Yn Tai a’r Economi gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Asedau

1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Asedau.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Rheoli Cyfleusterau
 • Gwasanaethau Dylunio
 • Buddsoddi mewn Eiddo
 • Asedau Strategol

Adfywio

1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Adfywio Tai.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Strategaeth a Datblygu
 • Busnes a Buddsoddi
 • Treftadaeth ac Archifau
 • Llyfrgell
 • Celfyddydau

Tai

1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Tai.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Dewisiadau Tai
 • Tenantiaethau Tai
 • Atgyweiriadau ymatebol Tai

Cynllunio a Rheoleiddio

1 Ebrill 2019

Yn Chynllunio a Rheoleiddio gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Rheoli Cynllunio a Pholisi Cynllunio

1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Rheolaeth Gynllunio a Pholisi Cynllunio.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Rheoliadau Cynllunio
 • Rheoli Adeiladu
 • Polisi Cynllunio
 • Cadwraeth a'r Amgylchedd

Gwarchod y Cyhoedd

1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Warchod y Cyhoedd.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Tai
 • Bwyd a Ffermio
 • Iechyd a Diogelwch
 • Safonau Masnach a Thrwyddedu

Gofal Cymdeithasol

1 Ebrill 2019

Yn Gofal Cymdeithasol gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

1 Ebrill 2019

Yn Gofal Cymdeithasol i Oedolion gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Gwasanaethau Pobl Hŷn:

 • Tîm Pobl Hŷn
 • Asesu ac Ailalluogi Tymor Byr
 • Rhannu Bywydau
 • Asiantaeth Fetio

Gwasanaeth Anabledd

 • Prosiectau Gofal Cymdeithasol i Oedolion
 • Gwasanaeth Byw yn y Gymuned
 • Gwasanaethau Dydd Arbenigol Cyfleoedd Dydd a Gwaith
 • Tîm Gwasanaeth Anabledd
 • Gwasanaeth Seibiant Cofrestredig, Seibiant Tymor Byr

Diogelu Oedolion ac Iechyd Meddwl

 • Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol
 • Tîm Diogelu Oedolion
 • Tîm Ymateb Cychwynnol (SPOA)
 • Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol
 • Gwasanaeth Adfer

Contractau a Chomisiynu

Tîm Dyletswydd Brys Gogledd Ddwyrain Cymru

Gofal Cymdeithasol (Plant)

1 Ebrill 2019

Yn Gofal Cymdeithasol i Blant gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

 

Rhianta Corfforaethol:

 • Gwasanaeth Maethu
 • Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
 • Plant dan ofal/Gadael gofal
 • Rhodfa Tapley
 • Tîm Atal a Datblygu Gwasanaeth
 • Tîm Datblygu Gwasanaeth – Eiriolaeth
 • Dechrau’n Deg
 • Gwasanaeth Cefnogi Teuluoedd Integredig
 • Cymorth Busnes Gofal Cymdeithasol i Blant

Diogelu Pobl

 • Datblygu Ymarfer Diogelu Pobl
 • Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
 • Swyddogion Diogelu ac Adolygu Annibynnol
 • Llywodraethu Gwybodaeth
 • Polisïau a Phrosiectau Gofal Cymdeithasol

Gofal a chefnogaeth

 • Tîm Cymorth i Deuluoedd
 • Canolfannau Teulu
 • Pwynt Mynediad Sengl
 • Gwasanaeth Atal a Chefnogi

Atal ac Asesu

 • Cyflawni Newid Gyda'n Gilydd (CNGG)
 • Tîm Asesu ac Ymyrraeth

Teledu Cylch Caeëdig / Gwyliadwriaeth

1 Ebrill 2019

Diwygiadau

Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddiwygio'r termau hyn ar unrhyw adeg drwy ddiweddaru'r dudalen hon. Fe'ch cynghorir i ymweld â'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i arolygu'r termau, oherwydd maent yn eich rhwymo. Gall darpariaethau penodol yn y termau hyn cael eu disodli gan hysbysiadau neu dermau cyfreithiol ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.