Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhyddid Gwybodaeth

Sut i gael mynediad at wybodaeth a gedwir gan y Cyngor

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael gennym fel mater o drefn:

  1. Pwy ydyn ni a beth yw’n gwaith ni- Gwybodaeth drefniadol, lleoliadau a chysylltiadau, trefn gyfansoddiadol a chyfreithiol.
  2. Faint rydyn ni’n ei wario a sut - Gwybodaeth gyllidol yn ymwneud â gwir incwm a gwariant ac incwm a gwariant arfaethedig, tendro, caffael a chytundebau.
  3. Beth yw’n blaenoriaethau a sut rydyn ni’n dod ymlaen-Gwybodaeth strategol a pherfformiad, cynlluniau, asesiadau, arolygiadau ac adolygiadau.
  4. Sut rydyn ni’n gwneud penderfyniadau- Cynigion polisi a phenderfyniadau. Prosesau dod i benderfyniadau, meini prawf a gweithdrefnau mewnol, ymgynghoriadau
  5. Ein polisïau a’n gweithdrefnau-Protocoliau ysgrifenedig presennol ar gyfer cyflenwi ein swyddogaethau a’n cyfrifoldebau.
  6. Rhestrau a Chofrestrau-Gwybodaeth a gedwir mewn cofrestrau sydd eu hangen yn ôl y gyfraith a rhestrau a chofrestrau eraill sy’n ymwneud â swyddogaethau’r awdurdod.
  7. Y gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig-Cyngor ac arweiniad, llyfrynnau a thaflenni,  trafodion a datganiadau i’r cyfryngau.  Disgrifiad o’r gwasanaethau a gynigir.

Ni fydd y dosbarthiadau hyn o wybodaeth fel arfer yn cynnwys:

Os na allwch gael hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano ar wefan y Cyngor, defnyddiwch y cyfeirlyfr o wybodaeth a gyhoeddwyd. Mae’r cyfeirlyfr yn rhestru’r wybodaeth sydd ar gael fel mater o drefn ac yn dweud wrthych ym mha le y cewch hyd iddo neu â phwy y dylech gysylltu i’w gael.

Yn anffodus, nid yw'r dudalen hon ar gael yn Gymraeg.

Chwiliwch y cyfeirlyfr

A godir tâl am ddarparu’r wybodaeth?

Mae gwybodaeth a gyhoeddir am ddim os na nodir fel arall. Gellir gweld a lawrlwytho gwybodaeth am ddim, ond gellir codi tâl am unrhyw lungopïau a gafwyd.

Taliadau

Llungopïo

Du a Gwyn A4 £0.10
Du a Gwyn A3 £0.15
Du a Gwyn A2 (cynllun) £4.00 *
Du a Gwyn A1 (cynllun) £5.00 *
Du a Gwyn A0 (cynllun) £6.50 *
Lliw A4 £1.00
Lliw A3 £1.50

Mae cyfraddau disgownt ar gyfer copïau swmp ac eithrio ar gyfer y rhai eitemau wedi'u marcio *.

Faccs

fesul tudalen A4 Tudalen 1af Tudalen ychwanegol
Anfon i Brydain £1.50 £0.60
Anfon i Ewrop £2.00 £1.00
Anfon i Weddill y Byd £3.00 £1.50
Derbyn £1.00 £0.50

Tâl Post

Bydd tâl postau arferol yn cael ei godi yn ôl pwysau, dosbarth a chyrchnod.

Mae'r holl brisiau'n cynnwys TAW.

Gellir gofyn am wybodaeth a gedwir gan y Cyngor ond na chafodd ei gyhoeddi ar y wefan, nac a restrwyd yn y cyfeirlyfr drwy wneud cais yn ysgrifenedig :

Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY.

Ailddefnyddio Gwybodaeth

Sylwch – pan fo gwybodaeth yn destun hawlfraint sy'n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, bydd arnoch angen caniatâd y Cyngor i ailddefnyddio’r wybodaeth honno at ddibenion ar wahân i waith astudio preifat neu ymchwil anfasnachol. Gall y Cyngor godi tâl am ailddefnyddio gwybodaeth.

Mae holl gynnwys testun y wefan hon ar gael dan Fersiwn 3.0 Trwydded Llywodraeth Agored.

Os ydych yn ailddefnyddio cynnwys sy’n destun dan Drwydded Llywodraeth Agored, mae’n rhaid i chi gynnwys y priodoliad canlynol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, [enw a dyddiad cyhoeddi], wedi’i drwyddedu dan Drwydded Llywodraeth Agored.

Lle bo modd, rydym wedi sicrhau bod y data hwn ar gael ar fformat agored y gall peiriant ei ddarllen, heb fod angen unrhyw feddalwedd benodol (fel Gwerthoedd wedi’u Gwahanu gan Gomas (CSV) neu Iaith Arwyddnodi Estynadwy (XML).

Hawlfraint

Pan fo deunydd hawlfraint trydydd parti yn cael ei ddatgelu, mae'n rhaid i chi gael caniatâd i ailddefnyddio’r wybodaeth gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

Lluniau

Ni ellir ailddefnyddio lluniau dan Drwydded Llywodraeth Agored gan fod yr hawlfraint, ran amlaf, gan drydydd parti. Nid yw CBSW yn rhoi hawliau i unrhyw un ailddefnyddio lluniau.

Logos

Ni chaniateir defnyddio logos CBSW ar ddogfennau. Ni roddir caniatâd i ddefnyddio logos ac ni chaniateir atgynhyrchu’r logos ar unrhyw ffurf.