Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Ymdrinnir â chwynion am y Gwasanaethau Cymdeithasol yn unol â rheoliadau statudol. Bydd y Weithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael ei defnyddio os ydych yn ddefnyddiwr gwasanaeth sydd â chwyn am naill ai Gofal Cymdeithasol i Oedolion neu Ofal Cymdeithasol i Blant . Os ydych yn gwneud cwyn ar ran perthynas neu ffrind, efallai y byddwn angen eu caniatâd.

Os yw eich cwyn yn ymwneud â phlentyn neu oedolyn sydd wedi cael niwed neu eu cam-drin, bydd hyn yn cael ei drin yn unol â'r gweithdrefnau amddiffyn plant ac oedolion perthnasol. Gellir cael rhagor o wybodaeth am hyn drwy'r dolenni ar y dudalen hon.

Nid yw’r Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol yn weithdrefn apelio. Dylai unrhyw bryderon yr ydych wedi ymwneud â materion sy'n cael eu hystyried gan y llys cael ei godi yn y llys. Byddem yn eich annog i geisio cyngor cyfreithiol yn yr achosion hyn.

Gallwch chi gyflwyni eich cwyn i ni drwy’r ffurflen ar-lein yma:

Fel arall, gallwch ddefnyddio’r manylion Cyswllt ar y dudalen hon.

Gweithdrefn Cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae yna ddau gam i’r Weithdrefn gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol:

Cam un (Datrysiad Lleol)

Byddwch yn cael y cyfle i drafod eich cwyn gyda'r rheolwr y tîm o fewn 10 diwrnod gwaith i eich cwyn yn cael ei gydnabod. Bydd hyn naill ai wyneb i wyneb neu dros y ffôn.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y problemau yn cael eu datrys ar y cam hwn . Ar ôl i chi a'r rheolwr tîm cytuno ar sut y bydd eich cwyn yn cael ei datrys , byddant yn ysgrifennu atoch o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad hwnnw.

Os ydych yn dal yn anfodlon ar ôl yr ymateb, gallwch ofyn bod y mater yn cael ei gwaethygu I Gam Dau.

Cam Dau (Ymchwiliad Ffurfiol)

Bydd yr ymchwiliad yn cael ei gynnal gan rywun sy’n annibynnol - hynny yw, nid yn cael eu cyflogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rôl y Swyddog Ymchwilio annibynnol yw adolygu'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r gŵyn, cyfweld yr holl bobl berthnasol a chynhyrchu adroddiad ar gyfer y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn nodi eu canfyddiadau, casgliadau ac argymhellion. Bydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn ysgrifennu atoch gyda ei ymateb a fydd hefyd yn cynnwys copi oadroddiad yr ymchwiliad.

Dylai’r broses hon gael ei chwblhau o fewn 25 diwrnod gwaith i ddyddiad cychwyn yr ymchwiliad a cytunwyd

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad eich cwyn, gallwch gwyno’n uniongyrchol i:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Ffôn: 0300 790 0203
Facs: 01656 641199

e-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk
Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk