Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwynion Cyffredinol

Yng Nghyngor Wrecsam, rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib. Fodd bynnag, rydym yn deall ei bod yn bosib na fyddwn yn cwrdd eich disgwyliadau ar rai adegau ac felly gellir defnyddio’r weithdrefn gwyno i geisio datrys eich pryderon.

Bydd y rhan fwyaf o gwynion a wneir i'r Cyngor yn cael eu trin drwy'r Weithdrefn Gwynion Gorfforaethol. Datblygwyd hwn yn unol â'r Polisi Pryderon a Chwynion Enghreifftiol a Chanllawiau, a ddyfeisiwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r weithdrefn hon hefyd yn berthnasol os yw'r mater yn cael ei ystyried fel cwyn sy'n ymwneud â'n cydymffurfio â'r safonau iaith Gymraeg.

Mae dau gam i'r weithdrefn; anffurfiol a ffurfiol. Byddwn fel arfer yn ceisio datrys eich cwyn yn anffurfiol yn y lle cyntaf oni bai fod y difrifoldeb y gwyn yn gofyn am ymchwiliad ffurfiol, neu os ydych yn dweud wrthym eich bod am ei ystyried fel cwyn ffurfiol.

Os ydych yn adrodd am fater i’r Cyngor am y tro cyntaf, er enghraifft am gasgliad sbwriel sydd wedi ei fethu neu dwll yn y ffordd neu olau stryd sydd wedi torri, ni fydd y weithdrefn gwynion yn berthnasol.

Ni all y weithdrefn gwynion ystyried materion fel Hysbysiadau Cosb Benodedig (Taflu Sbwriel a Rheoli Cŵn) na Rhybudd Talu Cosb (Parcio). Gellir dod o hyd i sut i herio’r rhain ar y tocyn sydd wedi ei roi i chi.

Gweithdrefn Cwynion Corfforaethol

Anffurfiol

Gallwch godi'r gwyn yn uniongyrchol gyda'r person neu dîm yr ydych yn delio gyda ar hyn o bryd. Byddem yn disgwyl i’r tîm perthnasol gael cyfle i ymateb i’ch pryderon I ddechrau, cyn symud y mater ymlaen i fod yn gwyn swyddogol. Dylid ymateb i’r achwynydd o fewn 10 diwrnod gwaith.

Ffurfiol

Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon wedi codi’ch cwyn gyda’r tîm neu’r gwasanaeth yn uniongyrchol, gallwch symud eich cwyn ymlaen at ymchwiliad ffurfiol.

Bydd y Tîm Cwynion yn cydnabod eich cwyn o fewn 2 ddiwrnod gwaith ac yn pennu swyddog i ymchwilio i’r pryderon a godwyd. Mae’r Tîm Cwynion yn annibynnol o’r gwasanaeth y mae’r gwyn yn gysylltiedig ag ef a bydd yn cwblhau’r ymchwiliad o fewn 20 diwrnod. Wedyn cewch ymateb ysgrifenedig, yn nodi’r canfyddiadau, casgliadau ac unrhyw argymhellion. Byddwn yn cysylltu â chi yn ystod yr ymchwilio os bydd angen gwybodaeth bellach.

Nodwch os gwelwch yn dda, na all y Tîm Cwynion newid na diwygio penderfyniad neu gamau gweithredu’r adran berthnasol (e.e. apwyntiadau a drefnwyd, gwaith arfaethedig) tan I’r ymchwiliad ffurfiol ddod i ben. Dylech gyfeirio’ch cais at y gwasanaeth perthnasol o dan yr amgylchiadau hyn.

Anfon Eich Cwyn

Fel arall, gallwch ddefnyddio’r manylion cyswllt ar y dudalen hon.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad eich cwyn wedi ymchwiliad ffurfiol, gallwch gwyno'n uniongyrchol i:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Ffon: 0300 790 0203
Ffacs: 01656 641199

Ebost: ask@ombudsman-wales.org.uk
Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk